Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie

Status ogłoszenia o naborze:
Nierozstrzygnięte
Numer ogłoszenia:
9/2023
Nazwa jednostki zlecającej:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie
Wydział:
.
Miejsce pracy:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie
Stanowisko:
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie
Wymiar etatu:
1
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
29-08-2023
Termin składania dokumentów:
11-09-2023
Sposób składania dokumentów:
1. Dokumenty wymagane od kandydatów zgłaszających się do konkursu kandydaci składają w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Rypinie (parter), ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin w dniach i godzinach urzędowania, tj.: poniedziałek i wtorek w godzinach 7.30-16.00, środa i czwartek w godzinach 7.30-15.30, w piątek w godzinach 7.30-14.30 lub przesyłają pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin do dnia 11 września 2023 r. do godz. 12:00.
2. Kandydat winien złożyć dokumenty w zamkniętej kopercie, na której umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie”.
3. O zachowaniu terminu do złożenia dokumentów wymaganych od kandydatów decyduje data ich złożenia do Starostwa Powiatowego w Rypinie, a w przypadku przesłania dokumentów pocztą, decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Rypinie.
4. Dokumenty wymagane od kandydatów, które wpłyną po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Biuro podawcze Starostwa Powiatowego w Rypinie (parter), ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin lub przesyłają pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin do dnia 11 września 2023 r. do godz.12:00
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
Kandydaci ubiegający się o stanowisko objęte konkursem powinni spełniać wymogi określone w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj.:
a) posiadać wykształcenie wyższe,
b) posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywa-nia obowiązków dyrektora,
c) posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzy-letni staż pracy,
d) nie być prawomocnie skazanym za przestępstwo popełnione umyślnie.
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) znajomość przepisów regulujących działalność podmiotów leczniczych, a tak-że ustaw: o finansach publicznych. Prawo zamówień publicznych, Kodeks pracy,
b) umiejętność organizowania pracy, zarządzania personelem,
c) umiejętność prowadzenia negocjacji, odpowiedzialność, dyspozycyjność.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
.
Lista wybranych kandydatów:
-
Uzasadnienie wyboru:
-

PDF835.2023.pdf (227,04KB)
PDF835.2023- Skan.pdf (2,27MB)
ODTKlauzula-Informacyjna-Dyrektor-SP-ZOZ1.odt (9,19KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego