Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Tel. (054) 280 24-32, 280 29 53
Fax. (054) 280 25 49
e-mail: egib@powiatrypinski.pl
e-mail: geodezja@powiatrypinski.pl

Geodeta Powiatowy
e-mail: t.sugalski@powiatrypinski.pl

Kierownictwo i pracownicy

Tomasz Sugalski biuro nr 3
Geodeta Powiatowy, tel. wew. 303
Kierownik Wydziału tel. wew. 303, e-mail: t.sugalski@powiatrypinski.pl

Mariusz Wrzesiński biuro nr 109
Z-ca Kierownika tel. wew. 109
e-mail: geodezja@powiatrypinski.pl

Bogumiła Betlejewska biuro nr 1
Inspektor tel. wew. 301

Emil Furman biuro nr 1
Podinspektor  tel. wew. 301

Karol Baliński, biuro nr 108
geodeta, tel. wew. 108

Danuta Nadratowska biuro nr 8
Geodeta tel. wew. 308

Karol Grączewski biuro nr 2
Geodeta tel. wew. 308

Dorota Kochańska biuro nr 108
Geodeta tel. wew. 108


Zadania i zakres działania

§ 28. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (GiK )

I . W zakresie geodezji i kartografii
1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
1) prowadzenie dla obszaru powiatu:
a) ewidencji gruntów i budynków, w tym baz danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości),
b) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu zwanej „ powiatową bazą GESUT”,
c) gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
2) tworzenie , prowadzenie i udostępnianie
a) baz danych rejestru cen i wartości nieruchomości,
b) baz danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
c) dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;
3) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach:
1500. 1:1000, 1:2000, 1:5000 zwanych mapami ewidencyjnymi i mapami zasadniczymi.
2. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
3. Zakładanie osnów geodezyjnych.
4. Przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości.
5. Ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych.
6. Weryfikacja otrzymanych zbiorów danych lub ich materiałów stanowiących wyniki prac geodezyjnych lub prac kartograficznych pod względem zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w geodezji i kartografii.
7. Przyjmowanie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników prac i przejętych baz danych.
8. Uwierzytelnianie dokumentów opracowanych na podstawie wykonywanych prac geodezyjnych lub prac kartograficznych dla potrzeb postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych.
9. Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym do wglądu zbiorów aktów notarialnych oraz orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych będących podstawą wpisów do ewidencji gruntów i budynków.
10. Prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
11. Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków z urzędu lub na wniosek właścicieli lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania.
12. Udostępnianie informacji zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków.
13. Zapewnienie gminom nieodpłatny bezpośredni dostęp do baz danych ewidencji gruntów i budynków.
14. Sporządzanie gminnych i powiatowych zestawień zbiorczych danych ewidencji gruntów i budynków.
II. W zakresie gospodarki gruntami rolnymi i leśnymi
Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.
1. Prowadzenie spraw związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.
2. Określanie warunków i wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.
3. Nałożenie obowiązku zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania.
4. Naliczanie należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
5. Możliwość nakazania właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją.
6. Nakładanie na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji.
7. Przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
8. Nakładanie podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączanie.
9. Nakładanie podwyższonych opłat za niezakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie.
10. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
11. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy z tytułu ochrony gruntów rolnych.
12. Przyznawanie nieodpłatnie na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę.
13. Ustalanie, które nieruchomości stanowią wspólnotę gruntową lub mienie gromadzkie.
14. Ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.
15. Zatwierdzanie uproszczonych planów zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej.
III. W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa:
1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
2. Dokonywanie darowizn między Skarbem Państwa i jednostką samorządu terytorialnego.
3. Sprzedaż i zamiany nieruchomości Skarbu Państwa.
4. Zrzeczenie się nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w myśl art. 179 Kodeksu cywilnego.
5. Oddawanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd , najem i dzierżawę oraz użyczenie.
6. Tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa.
7. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargowej lub bezprzetargowej.
8. Rozwiązywanie umów o oddanie gruntów Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste stosownie do Kodeksu cywilnego.
9. Orzekanie o wygaśnięciu ustanowionego trwałego zarządu.
10. Ustalanie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych.
11. Naliczanie dodatkowych opłat w razie niedotrzymania ustalonych terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych.
12. Udzielanie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa oraz przy opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
13. Podwyższanie stawek procentowych opłat rocznych za nieruchomości gruntowe Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd.
14. Aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa.
15. Opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu.
16. Wszczynanie postępowania wywłaszczeniowego.
18. Wyznaczanie terminu do zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości.
19. Składanie w sądzie wniosku o ujawnienie w księdze wieczystej postępowania wywłaszczeniowego.
20. Występowanie o wykreślenie z księgi wieczystej wpisu o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego jeżeli wywłaszczenie nie doszło do skutku.
21. Przeprowadzanie rozprawy administracyjnej.
22. Orzekanie o wywłaszczeniu, odszkodowaniu i nadaniu nieruchomości zamiennej.
23. Wnioskowanie o dokonanie wpisu w księdze wieczystej ostatecznej decyzji wywłaszczeniowej.
24. Udzielanie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazu i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody.
25. Udzielanie zezwolenia na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku konieczności zapobieżenia powstaniu znacznej szkody.
26. Orzekanie o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości, zwrocie odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminu zwrotu.
27. Zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydanie zaświadczenia o spłaceniu wierzytelności.
28. Sporządzanie map i tabel taksacyjnych na podstawie oszacowania nieruchomości reprywatyzacyjnych wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych.
29. Orzekanie o ustaleniu wartości katastralnej nieruchomości i jej wpisanie w katastrze nieruchomości.
30. Aktualizowanie wartości katastralnej nieruchomości.
31. Składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej wraz z niezbędną dokumentacją.
32. Przygotowanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności.
33. Orzekanie o nadaniu na własność nieruchomości dzierżawcom i o ustaleniu ceny nabycia.
34. Wyrażenie zgody na nadanie nieruchomości objętej w posiadanie bez zachowania ustawowego terminu.
35. Orzekanie o nabyciu własności nieruchomości oraz ustaleniu ceny nabycia na rzecz posiadaczy i innych tytułów niż dzierżawca.
36. Orzekanie o zwolnieniu od obowiązku uiszczenia ceny nabycia przez repatriantów.
37. Przekazanie nieodpłatnie w drodze decyzji Lasom Państwowym, gruntów wchodzących w skład Zasobu Skarbu Państwa, przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
38. Występowanie do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych powiatu.
39. Ustalanie odszkodowań za grunty zajęte pod realizację inwestycji drogowych.
40. Ustalanie odszkodowań za udostępnienie nieruchomości i powstałe szkody.
41. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa (zasiedzenia).
42. Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa.
43. Przygotowanie projektów uchwał w sprawach:
1) dokonywania darowizn między jednostkami samorządu terytorialnego,
2) zrzeczenia się nieruchomości w myśl art. 179 Kodeksu Cywilnego,
3) sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, najem lub dzierżawę nieruchomości,
4) rozwiązania umowy o w oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
5) ustalania opłat z tytułu użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, itp. ich aktualizacja, – udzielenia bonifikat przy sprzedaży nieruchomości oraz przy opłatach rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, itp.,
6) zamiany nieruchomości.
44. Prowadzenie powiatowego zasobu nieruchomości.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego