Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sygnalista

JAK DOKONAĆ ZGŁOSZENIA

Osoby, które posiądą wiedzę o informacji na temat naruszeń występujących przy wykonywaniu pracy lub przy realizacji zadań na rzecz Starostwa Powiatowego w Rypinie, w jej imieniu lub w jej interesie, powinny bezzwłocznie dokonać zgłoszenia wskazując na fakty, zdarzenia i okoliczności im wiadome. Osoby te powinny działać w dobrej wierze oraz w oparciu o racjonalne elementy faktyczne.

Zgłoszenia dokonywane są w sposób jawny. Nie będą rozpatrywane zgłoszenia anonimowe. Zgłoszenie powinno być udokumentowane i szczegółowo opisane w celu umożliwienia zbadania zasadności zgłoszonych faktów.

Osobami właściwymi do otrzymywania i analizowania zgłoszeń są osoby wyznaczone do ich obsługi, zgodnie z Procedurą przyjmowania naruszeń i działań następczych.

Starostwo Powiatowe w Rypinie zapewnia następujący kanał zgłoszenia informacji na temat naruszeń:

Jak zgłosić naruszenia?

Film instruktażowy dotyczący zgłaszania naruszeń jest dostępny na stronie:

https://sygnalista24.info/

Szczególnie istotne jest, aby zgłoszenie zawierało następujące elementy, jeśli są one znane Sygnaliście:

  • szczegółowy opis zaistniałych faktów;
  • datę i miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie;
  • dane osobowe i rolę osób zaangażowanych lub elementy, które mogą umożliwić  ich identyfikację;
  • odniesienie do ewentualnych dokumentów, które mogą potwierdzić zasadność zgłoszonych faktów.

W ciągu tygodnia od otrzymania zgłoszenia, przesłana zostanie informacja o rozpatrywaniu sprawy, o ile Sygnalista pozostawił dane kontaktowe.

Powyższy kanał zgłoszeń dostępny jest dla:
1)      pracownika, także w przypadku, gdy stosunek pracy już ustał,
2)      osoby ubiegającej się o zatrudnienie, która uzyskały informację o naruszeniu prawa w procesie rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy,
3)      osoby świadczącej pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
4)      osoby prowadzącej działalność na własny rachunek,
5)      osoby świadczącej pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
6)      stażysty, praktykanta,
7)      wolontariusza.

Przedmiotem zgłoszenia może być naruszenie prawa lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:
1)      zamówień publicznych;
2)      usług, produktów i rynków finansowych;
3)      zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
4)      bezpieczeństwa produktów i ich zgodność z wymogami;
5)      bezpieczeństwa transportu;
6)      ochrony środowiska;
7)      ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
8)      bezpieczeństwa żywności i pasz;
9)      zdrowia i dobrostanu zwierząt;
10)    zdrowia publicznego;
11)    ochrony konsumentów;
12)    ochrony prywatności i danych osobowych;
13)    bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
14)    interesów finansowych Unii Europejskiej;
15)    rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.

Przedmiotem naruszenia może być również działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z naruszeń wymienionych w punktach powyżej.

 
Ochrona zgłaszającego

Starostwo Powiatowe w Rypinie gwarantuje poufność zgłoszenia oraz danych w nim zawartych, a także anonimowość Sygnalisty, który prześle zgłoszenie, również w sytuacji, gdy okaże się ono bezzasadne.

Nie będą tolerowane żadnego rodzaju groźby, działania odwetowe, sankcje lub zachowania dyskryminujące wobec Sygnalisty.

Starostwo Powiatowe w Rypinie zastrzega sobie prawo podjęcia odpowiednich działań w stosunku do wszystkich osób, które zastosują lub zagrożą, że zastosują działania odwetowe wobec Sygnalistów.

Jeżeli Sygnalista dobrowolnie podaje dane osobowe są one przetwarzane zgodnie z obowiązującą w Starostwie Powiatowym w Rypinie polityką ochrony danych osobowych.

Dane osób wskazanych w zgłoszeniach będą przetwarzane w ramach dotychczasowych stosunków prawnych łączących te osoby ze Starostwem Powiatowym w Rypinie tj. w szczególności w celu oceny czy zachodzą podstawy rozwiązania umowy lub zastosowania innych sankcji właściwych dla danego stosunku prawnego. 

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w załączniku nr 1 – Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust 1 i 2  RODO w stosunku do osoby zgłaszającej, dostępnej na dedykowanym kanale zgłoszeniowym platformie.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego