Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych

Kierownictwo i pracownicy

Paweł Tomaszewski  tel. wew. 122
Informatyk tel. wew. 122

Norman Górecki biuro nr 122
Referent tel. wew. 122

Dorota Dębowska biuro nr 2
Referent tel. wew. 302

Dorota Foss
Sprzątaczka

Andrzej Dubanowski
Robotnik gospodarczy

Mariusz Więczkowski
Robotnik gospodarczy


Zadania i zakres działania

§ 31. Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych zapewnia m.in. sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie przygotowania i realizacji powiatowego programu współpracy oraz koordynację funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.

 1. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie spraw gospodarczych należy w szczególności:
 1. administrowanie budynkiem Starostwa;
 2. prowadzenie spraw w zakresie monitorowania budynków oraz zabezpieczenie mienia Starostwa;
 3. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w siedzibie Starostwa;
 4. zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, wody, centralnego ogrzewania i odbioru nieczystości;
 5. zlecanie kontroli technicznej oraz okresowych przeglądów budynków i urządzeń stanowiących ich wyposażenie;
 6. zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów Starostwa;
 7. dokonywanie zaopatrzenia i zlecanie usług, a w szczególności napraw i konserwacji wyposażenia dla potrzeb gospodarczych Starostwa oraz urządzeń biurowych;
 8. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przekazywaniem i sprzedażą składników majątku Starostwa;
 9.  przygotowywanie sal konferencyjnych i ich wyposażenia zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem;
 10. gospodarowanie pomieszczeniami biurowymi i gospodarczymi oraz boksami garażowymi znajdującymi się na terenie posesji Starostwa;
 11. prowadzenie rozliczeń wykorzystania taboru samochodowego;
 12. realizowanie spraw związanych z zamawianiem pieczątek, pieczęci urzędowych i ich likwidacja,
 13. prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem magazynu artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych;
 14. prenumerowanie prasy, czasopism i innych wydawnictwa informacyjnych;
 15. zapewnienie informacji wizualnej dla klient (tablice informacyjne, tabliczki przydrzwiowe, identyfikatory);

2. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie obsługi informatycznej, koordynowania działań z zakresu informatyki i wdrażania postępu technicznego w Starostwie należy w szczególności:

1) zabezpieczenia łączności telefonicznej, internetowej, faksowej i alarmowej;

2) opracowywanie koncepcji strategii rozwoju systemów teleinformatycznych Starostwa;

3) wdrażanie nowoczesnych technik informatycznych, opartych o dokument elektroniczny i sieć internetową;

4) administrowanie systemami informatycznymi, archiwizowanie danych i wykonywanie kopii zapasowych;

5)obsługa informatyczna systemów o zasięgu powiatowym;

6)zaopatrzenie oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i teleinformatycznego;

7) zarządzanie hasłami, systemami antywirusowymi oraz prawami dostępu użytkowników;

8)kontrola legalności i prowadzenie ewidencji programów informatycznych;

9)nadzór nad usługami teleinformatycznymi świadczonymi dla potrzeb Starostwa;

10)obsługa techniczna Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa i strony internetowej Starostwa;

11) prowadzenie ewidencji mienia informatycznego i zarządzanie licencjami Starostwa;

12) prowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa z zakresu obsługi programów komputerowych oraz innych aplikacji biurowych,

13) obsługa techniczna systemu głosowania i transmisji online sesji Rady Powiatu;

14) zapewnienie i wymiana materiałów eksploatacyjnych w urządzenia drukujących w Starostwie.

3. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi  należy w szczególności:

1) koordynowanie działań w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego, tworzenie im optymalnych warunków do wykonywania zadań publicznych oraz wspieranie ich aktywności, w tym określenie form, zasad, zakresu współpracy, a także określenie zadań priorytetowych;

2) organizacja i obsługa konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w danym roku kalendarzowym;

3)prowadzenie i aktualizowanie bazy organizacji pozarządowych;

4) koordynowanie procesu tworzenia rocznego programu współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, opracowanie projektu programu oraz przeprowadzenie konsultacji;

5) przygotowanie sprawozdania z realizacji programu współpracy;

6) organizacja i udział Powiatu w tworzeniu wspólnych inicjatyw organizacji pozarządowych oraz koordynacja działań w tym zakresie;

7) sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;

8) sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie funkcjonowania stowarzyszeń na obszarze Powiatu;

9)prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych na obszarze Powiatu;

10) prowadzenie ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Powiatu;

11) prowadzenie ewidencji stowarzyszeń zwykłych na obszarze Powiatu;

12) wydawanie na wniosek stowarzyszeń odpisów i zaświadczeń w związku z prowadzonymi ewidencjami;

13)prowadzenie postępowań w zakresie decyzji i uzgodnień na wykorzystanie dróg powiatowych i gminnych w sposób szczególny (związany z imprezami o charakterze sportowym, kulturalnym i religijnym);

14)wydawanie ustaleń tras pielgrzymek.

4. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie organizacji nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego należy w szczególności:

1) koordynowanie i organizowanie funkcjonowania punktów nieodpłatnych porad prawnych, obywatelskich i mediacji na terenie Powiatu;

2) administrowanie systemem npp-npo;

3) współdziałanie z koordynatorem wojewódzkim w zakresie organizowania poradnictwa;

4) współdziałanie z gminami Powiatu w zakresie organizacji poradnictwa i ustalania listy świadczonych usług;

5) współdziałanie z Okręgowymi Radami Adwokackimi i Radami Izb Radców Prawnych;

6) składanie kwartalnych sprawozdań z realizacji poradnictwa Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu;

7)raportowanie i udzielanie niezbędnych informacji organom i instytucjom w zakresie świadczonych porad w punktach;

8)organizowanie otwartych konkursów ofert w zakresie powierzenia organizacjom pozarządowym prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej;

9)współpraca z przedstawicielami organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu na prowadzenie punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej;

10) współpraca z adwokatami, radcami prawnymi, doradcami obywatelskimi, mediatorami oraz innymi osobami świadczącymi usługi w punktach poradnictwa w zakresie sprawnej organizacji funkcjonowania poradnictwa;

11) przygotowanie do publikacji materiałów związanych ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej;

5. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie obiegu korespondencji należy w szczególności:

1)zapewnienie dostarczania korespondencji wpływającej i wysyłanej;

2) obsługa systemu elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej skrzynki podawczej oraz poczty elektronicznej;

3) prowadzenie spraw dotyczących upoważnień do odbioru poczty;

4) prowadzenie postępowań w zakresie zawierania umów dotyczących usług pocztowych i kurierskich;

5) prowadzenie biura podawczego Starostwa w zakresie zapewnienia obiegu dokumentów i informacji dla interesantów o zakresie działania wydziałów i komórek organizacyjnych Starostwa.

6. Do podstawowych zadań wydziału w zakresie kultury należy w szczególności:

 1. współdziałanie w zakresie organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych;
 2. umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich oznaczeń;
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego