Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Organizacyjny

Wydział Organizacyjny

Tel. (054) 280 24 32, 33
Fax. (054) 280 25 49
e-mail: organizacyjny

Kierownictwo i pracownicy

Aleksandra Błaszczak biuro nr 210
Sekretarz tel. wew. 210
e-mail: sekretarz@powiatrypinski.pl

Honorata Braszka biuro nr 209
Inspektor tel. wew. 209
e-mail: kadry@powiatrypinski.pl

Wojciech Ledwochowski
Podinspektor  tel. wew. 111

Anna Zaborowska
Referent tel. wew. 207
e-mail: biurorady@powiatrypinski.pl

Marcin Krępeć biuro nr 114
Podinspektor tel. wew. 114

Rozalia Jaworska biuro nr 114
Pomoc administracyjna tel. wew. 114


Zadania i zakres działania

 § 25. Wydział Organizacyjny (OR)
Zapewnia m.in. sprawną organizację i funkcjonowanie Starostwa, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników. Do podstawowych zadań Wydziału należy:
I. W zakresie obsługi administracyjnej rady powiatu, komisji rady oraz zarządu (Biuro Rady):
1. Przygotowywanie i gromadzenie materiałów niezbędnych dla pracy rady i jej komisji.
2. Przygotowywanie materiałów na posiedzenia rady i komisji.
3. Protokołowanie sesji rady, posiedzeń komisji i zarządu powiatu.
4. Prowadzenie rejestrów:
1) uchwał rady,
2) wniosków i opinii komisji,
3) interpelacji i wniosków radnych,
4) uchwał zarządu i wyjaśnień w sprawach rozstrzyganych na posiedzeniach zarządu,
5) prowadzenie rejestru petycji oraz skarg i wniosków rozpatrywanych i załatwianych przez Radę.
5. Przekazywanie do realizacji odpisów uchwał rady, wniosków komisji i interpelacji radnych Staroście, zainteresowanym kierownikom wydziałów oraz czuwanie nad terminowym ich załatwieniem.
6. Przedkładanie organom nadzoru uchwał rady powiatu.
7. Sporządzanie informacji z pracy zarządu w okresie międzysesyjnym oraz rocznym,
8. Zawiadamianie radnych i osób zapraszanych o terminach posiedzeń rady i jej komisji;
9. Sporządzanie dokumentacji z działalności rady i jej komisji.
10. Przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
11. Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej protokołów z sesji, posiedzeń zarządu oraz uchwał rady i zarządu powiatu.
12. Wykonywanie zadań związanych z wyborami w zakresie ustalonym ordynacją wyborczą i innymi ustawami.
13. Udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu mandatu.
14. Realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów.II. W zakresie spraw organizacyjnych
1. Opracowywanie projektów Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy Starostwa oraz kontrola ich realizacji.
2. Wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
3. Prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Starosty.
4. Wykonywanie obsługi kancelaryjnej Starostwa.
5. Prowadzenie sekretariatu Starosty i Wicestarosty.
6. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków, opracowywanie analiz.
7. Przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie kontaktów ze Starostą i Wicestarostą.
8. Prowadzenie zbioru porozumień spraw powierzonych innym jednostkom.
9. Prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz:
1) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) bieżące informowanie Starosty o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;
3) sporządzanie i przedstawianie Staroście okresowych analiz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
4) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypadków i chorób zawodowych;
5) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
6) przeprowadzanie szkoleń wstępnych w zakresie bhp nowo zatrudnianych pracowników;
7) organizowanie szkoleń okresowych w zakresie bhp dla pracowników ;
8) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników;
9) współudział w ustalaniu zasad zaopatrzenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze;
10. Prowadzenie spraw socjalnych pracowników.III. W zakresie spraw gospodarczych
1. Administrowanie budynkami Starostwa.
2. Prowadzenie spraw w zakresie monitorowania budynków oraz zabezpieczenie mienia Starostwa;
3. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w siedzibie Starostwa;
4. Prowadzenie i koordynowanie spraw w zakresie ubezpieczenia mienia Powiatu oraz dróg powiatowych;
5. Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej, wody i odbioru nieczystości;
6. Zlecenie kontroli technicznych oraz okresowych przeglądów budynków i urządzeń stanowiących ich wyposażenie;
7. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego obiektów Starostwa;
8. Dokonywanie zaopatrzenia i zlecanie usług, a w szczególności napraw i konserwacji wyposażenia dla potrzeb gospodarczych Starostwa oraz urządzeń biurowych;
9. Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przekazywaniem i sprzedażą składników majątku Starostwa oraz ewidencjonowanie środków trwałych i ich oznaczanie;
10. Przygotowywanie sal konferencyjnych i ich wyposażenia zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem (sesje, spotkania, szkolenia, uroczystości świąteczne itp.);
11. Gospodarowanie pomieszczeniami biurowymi i gospodarczymi oraz boksami garażowymi znajdującymi się na terenie posesji Starostwa;
12. Prowadzenie rozliczeń wykorzystania taboru samochodowego.
13. Realizacja spraw związanych z zamawianiem pieczątek, pieczęci urzędowych i ich likwidacja;
14. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem magazynu artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych;
15. Prenumerowanie prasy, czasopism i innych wydawnictw informacyjnych;
16. Zapewnienie informacji wizualnej dla interesantów (tablice informacyjne, tabliczki przydrzwiowe, identyfikatory itp.);
17. Koordynacja działań z zakresu informatyki i wdrażania postępu technicznego w Starostwie:
1) zabezpieczenie łączności telefonicznej, faksowej i alarmowej,
2) opracowywanie koncepcji i strategii rozwoju systemów teleinformatycznych Starostwa,
3) wdrażanie nowoczesnych technik informatycznych, opartych o dokument elektroniczny i sieć internetową,
4) administrowanie systemami informatycznymi, archiwizowanie danych i wykonywanie kopii zapasowych,
5) obsługa informatyczna systemów o zasięgu powiatowym,
6) zaopatrzenie oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i teleinformatycznego,
7) zarządzanie hasłami, systemami antywirusowymi oraz prawami dostępu użytkowników,
8) kontrola legalności i prowadzenie ewidencji programów informatycznych,
9) nadzór nad usługami teleinformatycznymi świadczonymi dla potrzeb Starostwa,
10) zabezpieczenie stacjonarnej łączności telefonicznej i faksowej w Starostwie,
11) prowadzenie ewidencji mienia informatycznego i licencji Starostwa,
12) prowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa z zakresu obsługi programów komputerowych oraz innych aplikacji biurowych;
18. Realizacja innych zadań Powiatu wynikających z obowiązujących przepisów; IV. W zakresie spraw obywatelskich
1. Zapewnienie obsługi administracyjno-biurowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
2. W zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:
1) zapewnienie całodobowej wymiany informacji dla potrzeb zarządzania kryzysowego,
2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej,
3) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności na terenie powiatu, organizowanie powiatowych elementów systemu SWA,
4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska,
5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
6) dokumentowanie działań podejmowanych przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,
7) opracowywanie planów zarządzania kryzysowego,
8) opracowywanie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego,
9) realizacja zadań związanych ze sprawowaniem przez Starostę zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami, dotyczącymi w szczególności:
a) zatwierdzania programów ich działania,
b) uzgadniania wspólnych działań na obszarze powiatu,
c) kierowania, w sytuacjach szczególnych, wspólnymi działaniami tych jednostek,
3. W zakresie Ochrony Informacji Niejawnych:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych;
2) kontrola informacji niejawnych, przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji;
3) przeprowadzanie okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
4) opracowywanie planu ochrony Starostwa i nadzorowanie jego realizacji;
5) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
4. W zakresie obrony cywilnej:
1) opracowywanie powiatowego planu obrony cywilnej,
2) określenie założeń do gminnych planów obrony cywilnej oraz ich uzgadnianie,
3) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,
4) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem i kierowaniem formacjami obrony cywilnej,
5) prowadzenie magazynu obrony cywilnej,
5. W zakresie spraw obronnych:
1) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
2) planowanie potrzeb w zakresie środków finansowych i materiałowych niezbędnych do realizacji zadań związanych z ochroną ludności,
3) realizacja zadań w zakresie przygotowań ochrony zdrowia do działań przypadku sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
4) współdziałanie z organami wojskowymi, policją oraz gminami powiecie w zakresie obronności,
5) opracowywanie i aktualizowanie niezbędnej dokumentacji obronnej Starostwa,
6) występowanie do władz samorządowych o nadanie świadczeń osobistych i rzeczowych dotyczących realizacji zadań obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego,
7) wykonywanie zadań na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, w tym realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza HNS na terenie powiatu,
8) zabezpieczenie lokalowe i organizacyjno – materiałowe Powiatowej Komisji Lekarskiej podczas kwalifikacji wojskowej,
6. Prowadzenie postępowań reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny pracowników Starostwa oraz radnych Rady Powiatu.
7. Organizowanie szkoleń i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej w zakresie zadań obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.
8. Prowadzenie działalności kontrolnej w zakresie realizacji spraw obronnych, obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego w podległych i nadzorowanych podmiotach na terenie powiatu.
9. Realizowanie zadań z dziedziny obronności kraju, w tym obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.
10. Prowadzenie akcji kurierskiej.
11. Nadzorowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej.
12. Prowadzenie biura rzeczy znalezionych.
13. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
14. Wyrażanie zgody na zatrudnienie osób nie mających obywatelstwa polskiego, ani karty stałego pobytu w Polsce.
15. Prowadzenie na wniosek komornika sądowego dochodzenia w celu ustalenia majątku i dochodów dłużnika.
16. Przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa.
17. Sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
18. Organizowanie przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych – do prosektorium szpitala .V. W zakresie ochrony zdrowia
1. Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowia na terenie powiatu.
2. Inicjowanie, opracowywanie, koordynowanie i monitorowanie realizacji programów polityki zdrowotnej, sporządzanie sprawozdań z ich realizacji i ocena efektów.
3. Rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi na obszarze powiatu.
4. Pokrywanie kosztów przewozu osób podlegających przymusowej hospitalizacji i kosztów przejazdu na przymusowe badanie w czasie trwania epidemii.
5. Przygotowywanie decyzji o powołaniu osoby wykonującej zawód medyczny do pracy przy zwalczaniu epidemii.
6. Opracowywanie decyzji o wydaniu zwłok Wyższym Uczelniom Medycznym.
7. Przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
8. Organizowanie konkursu na stanowisko kierownika zakładu opieki zdrowotnej wg regulaminu konkursu opracowanego przez komisję konkursową.
9. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem rady społecznej przy zakładach opieki zdrowotnej.
10. Rozpatrywanie odwołań kierownika zakładu opieki zdrowotnej od uchwał Rady Społecznej.
11. Przygotowywanie projektu uchwały rady powiatu w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawiania lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i realizacja tych zasad.
12. Przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu w sprawach wyrażenia zgody na wniesienie przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej majątku do spółek lub fundacji oraz o pozbawieniu składników przydzielonego lub nabytego mienia w przypadku podziału lub przekształcenia samodzielnego zakładu, a także przeznaczenia mienia w przypadku likwidacji zakładu.
13. Nakładanie na zakład opieki zdrowotnej obowiązku wykonania dodatkowego zadania jeżeli jest to niezbędne ze względu na potrzebę opieki zdrowotnej, w przypadku klęski żywiołowej lub w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych.
14. Przygotowywanie projektów uchwał rady powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu.VI. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1. Koordynowanie działań w zakresie współpracy z organizacjami pożytku publicznego, stworzenie im optymalnych warunków do wykonywania zadań publicznych oraz wspieranie ich aktywności, w tym określenie form, zasad, zakresu współpracy, a także określenie zadań priorytetowych,
2. Organizacja i obsługa konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w danym roku kalendarzowym,
3. Prowadzenie i aktualizowanie bazy danych organizacji pozarządowych,
4. Koordynowanie procesu tworzenia programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi, opracowywanie projektu programu, przygotowywanie sprawozdania z realizacji uchwalonego programu,
5. Organizacja udziału Powiatu w tworzeniu związków, stowarzyszeń oraz koordynacja działań w tym zakresie,
6. Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
7. Prowadzenie ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych działających na obszarze działania powiatu oraz współpraca z nimi w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie powiatu,
8. Prowadzenie ewidencji Klubów Sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze działania powiatu,
9. Wydawanie uzgodnień i decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (związany z pielgrzymkami i innymi imprezami masowymi),
10. Realizacja zadań związanych z nieodpłatną pomocą prawną oraz edukacją prawną.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego