Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Powiatu Rypińskiego

Szanowni Państwo,

Starosta Rypiński informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, pokój 6 (parter), w dniach od poniedziałku do piątku świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie dla mieszkańców Powiatu Rypińskiego.

W sprawie umawiania wizyt o udzielanie porad prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 54 280 24 32 wew. 302 lub 122.

Harmonogram świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach Powiatu Rypińskiego:
Świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej:

Poniedziałki:

w godzinach od 7.30 do 11.30 – adwokat

w godzinach od 11.30 do 15.30 – adwokat – przedstawiciel Zaborskiego Towarzystwa Naukowego

Wtorki:

w godzinach od 7.30 do 11.30 – radca prawny

w godzinach od 13.00 do 17.00 – radca prawny – przedstawiciel Zaborskiego Towarzystwa Naukowego

Środy:

w godzinach od 7.30 do 11.30 – adwokat

Czwartki:

w godzinach od 7.30 do 11.30 – radca prawny, mediator

Piątki:

w godzinach od 7.30 do 11.30 – radca prawny

w godzinach od 11.30 do 15.30 – radca prawny – przedstawiciel Zaborskiego Towarzystwa Naukowego

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

Środy:

w godzinach od 13.00 do 17.00 –  doradca obywatelski, mediator – przedstawiciel Zaborskiego Towarzystwa Naukowego

Czwartki:

w godzinach od 11.30 do 15.30 – radca prawny, doradca obywatelski, mediator – przedstawiciel Zaborskiego Towarzystwa Naukowego

 

 

Art.  3.  [Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej]

  1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

3a) nieodpłatną mediację, lub

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,                                z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Art.  3a. [Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego]

  1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
  2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Art.  4. [Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego]

  1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
  2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
  3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.
  4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest starosta.
  5. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

6.  Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do ustawy.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Rypińskiego (załącznik poniżej)

Starosta Rypiński
mgr Jarosław Sochacki

PDFLista nieodpłatnego poradnictwa.pdf (1,15MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego