Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Audytor wewnętrzny

Status ogłoszenia o naborze:
Przed terminem składania dokumentów
Numer ogłoszenia:
3/2023
Nazwa jednostki zlecającej:
Starostwo Powiatowe w Rypinie
Wydział:
.
Miejsce pracy:
Starostwo Powiatowe w Rypinie
Stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Wymiar etatu:
1/4
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
04-12-2023
Termin składania dokumentów:
14-12-2023
Sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście
w biurze podawczym (parter) Starostwa lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Audytor wewnętrzny –w terminie do dnia 14 grudnia 2023 roku.

W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Rypinie. W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Rypinie.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.powiatrypinski.pl) oraz na tablicy informacyjnej przy
ul. Warszawskiej 38.
Dokumentacja aplikacyjna kandydatów nie spełniających wymogów formalnych pozostaje bez rozpatrzenia, a po ogłoszeniu wyników konkursu podlega zniszczeniu.
Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście w biurze podawczym (parter)lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul.Warszawska 38, 87-500 Rypin
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
1) wykształcenie wyższe;
2) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) posiadanie następujących kwalifikacji do przeprowadzania audytu wewnętrznego:
a) posiadanie jednego z certyfikatów: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub
b) złożenie, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzaminu na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów, lub
c) posiadanie uprawnień biegłego rewidenta, lub
d) posiadanie dwuletniej praktyki w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych (za praktykę, o której mowa w ppkt. d uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z:
- przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego,
- realizacją czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 615, z późn. zm.),
- nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. poz. 623).
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe – udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku audytora wewnętrznego lub co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku audytora wewnętrznego;
2) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw;
3) obsługa komputera oraz urządzeń biurowych;
4) dyspozycyjność;
5) zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
6) umiejętność opanowania w sytuacjach konfliktowych;
7) posiadanie prawa jazdy kat. B.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
1) opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego w porozumieniu ze Starostą Rypińskim,
2) przeprowadzanie na wniosek Starosty Rypińskiego audytu wewnętrznego poza planem audytu wewnętrznego;
3) badanie wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu;
4) ocena adekwatności, efektywności i skuteczności systemów kontroli, w tym przestrzegania procedur określonych w ustawie o finansach publicznych, zarzadzania ryzykiem oraz jakości realizowanych zadań Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych, w szczególności:
a) przegląd mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wiarygodności i rzetelności operacyjnych, zarządczych, finansowych i informacyjnych;
b) ocena przestrzegania przepisów prawa oraz regulacji wewnętrznych, np. zarządzeń, instrukcji, zasad, procedur itp. Starostwa oraz powiatowych jednostek organizacyjnych;
c) ocena zabezpieczenia mienia Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych,
d) ocena efektywności i gospodarności wykorzystania zasobów, wydatkowania środków Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych,
e) przegląd programów i założonych projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych z planowanymi wynikami i celami;
5) sporządzanie i przekazywanie Starości Rypińskiemu sprawozdania z przeprowadzonego audytu (wykonania audytu za rok poprzedni), obejmującego:
a) ustalenie stanu faktycznego w zakresie funkcjonowania jednostki,
b) określenie oraz analiza przyczyn i skutków uchybień,
c) przedstawienie zaleceń w sprawie usunięcia uchybień lub wprowadzenia usprawnień,
6) monitorowanie podjętych działań przez audytowaną jednostkę w celu realizacji zaleceń audytu,
7) prowadzenie ze swej działalności:
a) bieżących akt audytu wewnętrznego w celu dokumentowania przebiegu i wyniku zadań audytowych,
b) stałych akt audytu wewnętrznego w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
.
Lista wybranych kandydatów:
-
Uzasadnienie wyboru:
-

PDFAudytor wewnętrzny skan.pdf (1,88MB)
ODTKlauzula Informacyjna _ AKTUALNA.odt (8,50KB)
PDFkonkurs - Audytor wewnętrzny.pdf (143,75KB)
DOCKwestionariusz_kandydata_ 1 1.doc (32,50KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego