Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Budownictwa

Wydział Budownictwa

Tel. (054) 280 39 18
Fax. (054) 280 25-48
e-mail: budownictwo@powiatrypinski.pl

Kierownictwo i pracownicy

Ewa Smykowska – pok. nr 105
Kierownik, tel. wew. 105
e-mail: e.smykowska@powiatrypinski.pl


Joanna Kacprzycka – pok. nr 106
Z-ca Kierownika tel. wew. 106
e-mail: j.kacprzycka@powiatrypinski.pl


Magdalena Meller pok. nr 106
Inspektor tel. wew. 106
e-mail: m.meller@powiatrypinski.pl


Katarzyna Rybacka – Potyra pok. nr 107
Inspektor tel. wew. 107
e-mail: k.potyra@powiatrypinski.pl

 

Zadania i zakres działania

§ 27. Wydział Budownictwa (WB)

I. W zakresie ustawy Prawo budowlane:
1. Sprawdzanie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z:
1) miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i wymaganiami ochrony środowiska,
2) wymaganiami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
3) przepisami w tym techniczno-budowlanymi.
2. Sprawdzanie zgodności projektu budowlanego z przepisami w tym techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami w zakresie:
1) spełnienia podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących:
a) nośności i stateczności konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) higieny, zdrowia i środowiska,
d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
e) ochrony przed hałasem,
f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;
2) warunków użytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
3) możliwości dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;
4) możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego;
5) zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;
6) warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
7) ochrony ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
8) ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;
9) odpowiedniego usytuowania na działce budowlanej;
10) poszanowania, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
11) warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.
3. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzanie projektów budowlanych, a w przypadku nieusunięcia ich w terminie odmowa zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.
4. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.
5. Udzielanie bądź odmawianie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
6. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego.
7. Wydawanie pozwoleń na budowę.
8. Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy i wykonywania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę.
9. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
10. Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce budynków, budowli i obiektów nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
11. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
12. Uzgadnianie projektowanych rozwiązań na terenach zamkniętych i określonych w art. 82 ust. 3 (morskie , hydrotechniczne, drogi, lotniska) w zakresie:
1) linii zabudowy oraz elewacji obiektów , budynków projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
2) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu wyprowadzanych poza granice terenu zamkniętego , portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego.
13. Wydawanie decyzji o zmianie, uchyleniu i wygaśnięciu pozwolenia na budowę.
14. Odmowa zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę na terenie na którym znajduję się obiekt budowlany w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.
15. Prowadzenie rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów.
16. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby.
17. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
18. Przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, wydawanie i rejestrowanie dzienników budowy.
19. Zwalnianie z obowiązku powołania kierownika budowy i nadzorowania robót oraz prowadzenia dziennika budowy bądź rozbiórki i ustawienia tablicy informacyjnej.
20. Udzielanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
21. Przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.
22. Uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami.
23. Prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszarów powiatu i zagadnień jego rozwoju.
24. Opiniowanie projektów zagospodarowania przestrzennego województwa.
25. Potwierdzanie spełnienia wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności.
26. Potwierdzenie powierzchni użytkowej i wyposażenia technicznego domu jednorodzinnego dla celów dodatku mieszkaniowego.
27. Potwierdzenie zaawansowania realizacji budynku mieszkalnego dla celów uzyskania premii gwarancyjnej.
28. Poświadczenia oświadczeń zamawiającego wykonania robót dotyczących infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu dla celów podatku od towarów i usług.
29. Kontrola zadań powierzonych z prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.
30. Żądanie przedstawiania danych o obiekcie lub o prowadzonych robotach rozbiórkowych.
31. Rozstrzygnięcie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunków korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.
32. Prowadzenie Książki budynku Starostwa.
33. Prowadzenie innych zadań zleconych przez Starostę.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego