Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (budynki mieszkalne do 70m2)

Wydział:
Budownictwa
Termin załatwienia:
Realizacja budynków o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a pr. bud., może nastąpić po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Osoba kontaktowa:
Magdalena Meller, Katarzyna Rybacka- Potyra
Miejsce załatwienia:
Wydział Budownictwa Rypin, ul. Warszawska 38 ( I piętro pokój 106, 107)
Telefon kontaktowy:
542803918
Miejsce odbioru:
-
Wymagane dokumenty:
Do wniosku należy dołączyć:
- druk zgłoszenia (PB-2)
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5)
- oświadczenie inwestora, że planowana budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
- oświadczenie inwestora, że:
> przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową w przypadku nieustanowienia kierownika budowy,
dokumentacja dołączona do zgłoszenia jest kompletna
> projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci:
papierowej - w 3 egzemplarzach albo
elektronicznej
wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów
> decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
> pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;
w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
> dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis
> dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
Opłaty:
w przypadku opłaty skarbowej za pełnomocnictwo - 17 zł można dokonać: w kasie Urzędu Miasta w Rypinie, ul. Warszawska 40 lub wpłaty bezgotówkowe winny być kierowane na rachunek Urzędu Miasta w Rypinie na konto BGŻ O/ Rypin nr 73 2030 0045 1110 0000 0253 9900
Tryb odwoławczy:
Przyjęcie zgłoszenia budynków o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a pr. bud. nie podlega trybowi odwoławczemu.
Uwagi:
Realizacja budynków, o których jest mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a pr. bud. nie podlega kontroli organowi administracji architektoniczno-budowlanej, skutkującej możliwością sprawdzenia przedłożonej mu dokumentacji jak i wniesienia sprzeciwu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie sprawdzał zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, wymaganiami ochrony środowiska, ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, kompletności projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, w tym dołączenia wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń, czy też posiadania przez projektanta i projektanta sprawdzającego odpowiednich uprawnień budowlanych.

Podstawa prawna:
Art. 29 ust. 1 pkt. 1a i art. 30 ustawy z 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

PDFOświadczenie-o-posiadanym-prawie-PB5 5.pdf (190,82KB)
PDFPB-2a 1.pdf (262,76KB)
PDFoświadczenie-inwestora.pdf (442,49KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego