Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PB – 2a zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Wydział:
Budownictwa
Termin załatwienia:
Zgłoszenia nalezy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ odministracji- budowlanej w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
Osoba kontaktowa:
Magdalena Meller, Katarzyna Rybacka- Potyra, Ewa Smykowska, Joanna Kacprzycka
Miejsce załatwienia:
ul. Warszawska 38 pok. 106, 107 Starostwo Powiatowe w Rypinie
Telefon kontaktowy:
542802918
Miejsce odbioru:
ul. Warszawska 38 pok. 106, 107 Starostwo Powiatowe w Rypinie
Wymagane dokumenty:
Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4 czyli: projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w 3 egzemplarzach wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów; oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - PB-5; decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
Organ administracji architektoniczno-budowlanej po otrzymaniu zgłoszenia dokonuje jego sprawdzenia w zakresie, o którym mowa w art. 35 ust. 1.
W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
Opłaty:
-
Tryb odwoławczy:
W razie wniesienia przez organ sprzeciwu do wnioskowanego zgłoszenia, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. u. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zn.)

PDFPB-2a.pdf (262,76KB)
PDFOświadczenie-o-posiadanym-prawie-PB5 3.pdf (190,82KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego