Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

zgłoszenie budowy z projektem

Wydział:
Budownictwa
Termin załatwienia:
21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
Osoba kontaktowa:
Ewa Smykowska, Joanna Kacprzycka, Katarzyna Rybacka - Potyra, Magdalena Meller
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowo w Rypinie ul. Warszawska 38 pokój nr 105, 106, 107
Telefon kontaktowy:
54 280 24 32, 54 280 39 18
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowo w Rypinie ul. Warszawska 38 pokój nr 105, 106, 107
Wymagane dokumenty:
1. oświadczenie / oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
2. cztery egzemplarze projektu budowlanego
3. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – decyzja wydawana na podstawie ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku, gdy teren pod inwestycję celu publicznego nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)
5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (od pełnomocnictwa ) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
6. pozwolenia, uzgodnienia, opinie wymagane odrębnymi przepisami (np. decyzja / opinia o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej)
Opłaty:
dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – 17 zł zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
Tryb odwoławczy:
W przypadku wniesienia przez organ administracji architektoniczno - budowlanej sprzeciwu w drodze decyzji wobec dokonanego zgłoszenia stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Uwagi:
Projekt budowlany winien być opracowany zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19a, 20, art. 30 ust. 1 pkt 1 i 1a, ust. 4b, ust. 4c) wraz z aktami wykonawczymi,

ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,

ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

DOCXB2-zgłoszenie-budowy-z-projektem-bud.-mieszkalny.docx (37,65KB)
DOCXzgloszenie-budowy-z-projektem-sieci.docx (39,34KB)
DOCXB32 3.docx (34,27KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego