Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego

Wydział:
Budownictwa
Termin załatwienia:
Jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia – organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może przystąpić do wykonania robót budowlanych.
Osoba kontaktowa:
Joanna Kacprzycka, Magdalena Meller, Katarzyna Rybacka - Potyra, Ewa Smykowska, Łukasz Jędrzejewski
Miejsce załatwienia:
pokój 105, 106, 107
Telefon kontaktowy:
54 280 39 18
Miejsce odbioru:
pokój 105, 106, 107
Wymagane dokumenty:
oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -PB-5
odpowiednie szkice i rysunki usytuowania obiektu na mapie z podaniem wymiarów oraz charakterystycznych odległości od granicy działek i istniejących obiektów,
Opłaty:
17 zł w przypadku dołączenia do wniosku pełnomocnictwa ( nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu) ,17 zł w przypadku wniesienia o pisemne potwierdzenie braku zgłoszenia
Tryb odwoławczy:
W razie wniesienia przez organ sprzeciwu do wnioskowanego zgłoszenia, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Uwagi:
Organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na montaż tymczasowych obiektów budowlanych objętych zgłoszeniem, jeżeli realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych,
wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Organ nałoży w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obiektu budowlanego, jeżeli realizacja jest przewidziana na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.
Po upływie 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu organ administracji architektoniczno – budowlanej upoważniony jest do podjęcia działań zmierzających do ustalenia wykonania i egzekwowania obowiązku rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowych obiektów budowlanych, wybudowanych na podstawie skutecznie dokonanego zgłoszenia, przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.
Podstawa prawna:
art. 29 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021. poz. 2351 ze zm.)

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na montażu tymczasowych obiektów budowlanych niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu.

Przez tymczasowy obiekt budowlany należy rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

 

PDFOświadczenie-o-posiadanym-prawie-PB5 2.pdf (190,82KB)
PDFPB-2.pdf (208,34KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego