Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny

Wydział:
Organizacyjny
Termin załatwienia:
Niezwłocznie po prawidłowym złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Wysocki
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin, biuro nr 109 (I piętro)
Telefon kontaktowy:
54 280 24 32, wew. 109
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, biuro nr 109.
Wymagane dokumenty:
- Wniosek (druk w załączniku),
Załączniki:
- Szczegółowy regulamin imprezy, określający w szczególności zasady zachowania uczestników imprezy istotne dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
- Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie imprezy.
- Program imprezy ze szczegółowym opisem trasy i podaniem odległości między poszczególnymi jej odcinkami oraz określony w minutach i kilometrach program przejazdu lub przejścia uczestników.
- Plan zabezpieczenia trasy lub miejsca określony w art. 65a ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym.
- Zobowiązanie organizatora do przywrócenia do poprzedniego stanu pasa drogowego na trasie przejazdu, przejścia lub miejsca pobytu uczestników imprezy, a w przypadku uszkodzenia pasa drogowego lub urządzeń drogowych będącego następstwem imprezy – do ich bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia kosztów tych napraw.
Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł. Wnioskodawcy zwolnieni od opłaty skarbowej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.
Uwagi:
Zezwolenie, o którym mowa w art. 65, wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy, zwany dalej „wnioskiem”, złożony co najmniej na 30 dni przed planowym terminem jej rozpoczęcia.

Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.),

– ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

DOCWniosek-DROGI.doc (46,50KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego