Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.

Wydział:
Budownictwa
Termin załatwienia:
Zaświadczenie winno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (w przypadku, gdy wydanie zaświadczenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – art. 218 § 2 k.p.a.).
Osoba kontaktowa:
Magdalena Meller
Miejsce załatwienia:
Wydział Budownictwa Starostwo Powiatowe w Rypinie ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin
Telefon kontaktowy:
54 280 39 18
Miejsce odbioru:
Wydział Budownictwa Starostwo Powiatowe w Rypinie ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin
Wymagane dokumenty:
Zaświadczenia o samodzielności lokali wydawane są na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez wnioskodawcę.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu/lokali.
Mapa ewidencyjna znajdująca się w zasobach geodezyjno – kartograficznych ze wskazanym pomieszczeniem przynależnym – w przypadku gdy do lokalu przynależą pomieszczenia zlokalizowane poza budynkiem, w którym znajduje się wydzielony lokal.
W przypadku budynków pobudowanych lub rozbudowanych po 1994 roku: - kopia pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie budynku lub zaświadczenie o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy,
W przypadku budynku przebudowanego lub w którym dokonano zmiany sposobu użytkowania po 1994 roku:
a) dokument świadczący o przeprowadzonej przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania wraz z częścią rysunkową (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie);
b) oświadczenie właściciela lokalu potwierdzające, że przedstawiony na rysunkach stan jest aktualny i po zakończeniu robót związanych z przebudową lub zmianą sposobu użytkowania nie zostały wprowadzone żadne zmiany (w przypadku robót realizowanych na zgłoszenie).
W budynkach zrealizowanych przed 1994 rokiem, gdy właściciel nie posiada dokumentacji budowlanej:
- inwentaryzacją budowlaną wykonaną przez osobę posiadającą odpowiednie przygotowanie zawodowe zawierająca:
rzuty poziome fragmentów kondygnacji z opisem pomieszczeń, oznaczeniem granic lokalu i pomieszczeń przynależnych, przekrój, opis (w niezbędnym zakresie),
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej wynosi: 1) za każdy egzemplarz zaświadczenia - 17 zł, 2) za złożenie pełnomocnictwa - 17 zł. Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski, załączniki do wniosku oraz pozwolenia w sprawach: • budownictwa mieszkaniowego, • budowy lub remontu obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych, • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne, • instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego,
Tryb odwoławczy:
Na postanowienie odmawiające wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę, służy zażalenie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Uwagi:
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
W razie działania przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub jego urzędowo poświadczony Adwokat lub radca prawny mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 716 ze zm.). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

ODTklauzula-informacyjna1.odt (22,58KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego