Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo jazdy – wtórnik

Wydział:
Komunikacji i Transportu
Termin załatwienia:
30 dni
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Lewandowska
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin; pokój nr 14
Telefon kontaktowy:
542802432, wew. 314
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin; pokój nr 14
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy
2. Załączniki:
- kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45mm, pozycja frontalna*
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej;
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, jeżeli zmiana dotyczy ważności prawa jazdy wynikającej z terminu podanego na orzeczeniu lekarskim;
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, jeżeli zmiana dotyczy ważności prawa jazdy wynikającej z terminu podanego na orzeczeniu psychologicznym (dotyczy następujących kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E);
- kserokopia posiadanego prawa jazdy, jeżeli wydanie prawa jazdy następuje w wyniku zmiany danych.

Do wglądu dowód osobisty
Opłaty:
100,50 zł
Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Rypińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Uwagi:
W przypadku odzyskania oryginału prawa jazdy, należy go niezwłocznie zwrócić do urzędu.

Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony w internecie, gdyż nie może on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, która dostarcza je do Wydziału Komunikacji i Transportu gdzie są wydawane zainteresowanym.

*FOTOGRAFIA

powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

– musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

– musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,

– bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

– naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna:
art. 18 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. Poz. 341 z późn. zm.)

§ 9 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 r. Poz. 231 z póź. zm.)

ODTklauzula-informacyjna1.odt (22,58KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego