Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Prawo jazdy po egzaminie – wydawane po raz pierwszy; po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji; w celu likwidacji ograniczenia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów.

Wydział:
Komunikacji i Transportu
Termin załatwienia:
30 dni - od dnia zdania egzaminu państwowego i uiszczeniu opłaty za wydanie prawa jazdy.
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Lewandowska
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin; pokój nr 14
Telefon kontaktowy:
542802432, wew. 314
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin; pokój nr 14
Wymagane dokumenty:
Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy – wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do szkolenia - - - -

- wniosek o wydanie prawa jazdy wg obowiązującego wzoru;
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;
- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy następujących kategorii prawa jazdy: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E);
- kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna*
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na uzyskanie prawa jazdy, w przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat i ubiega się o prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T;
- pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na rozpoczęcie szkolenia przypadku, gdy wnioskodawca nie ukończył 18 lat i nie osiągnął wymaganego wieku do uzyskania prawa jazdy, a zamierza rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku.

- - - - Wydanie prawa jazdy po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji – wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu - - - -

- wniosek o zwrot prawa jazdy lub przywrócenie cofniętego uprawnienia wg obowiązującego wzoru;
- fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 x 4,5. (w przypadku, gdy nie ma możliwości zwrotu dotychczasowego prawa jazdy)*

- - - - Wydanie prawa jazdy osobie posiadającej prawo jazdy z ograniczeniem do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów, a ubiegającej się o prawo jazdy bez tego ograniczenia -– wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu - - - -

- wniosek o wydanie prawa jazdy wg obowiązującego wzoru;
- fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3,5 na 4,5 cm.*
Opłaty:
100,50 zł
Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w e Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Rypińksiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Uwagi:
Wniosek o wydanie prawa jazdy należy złożyć w urzędzie przed rozpoczęciem szkolenia (w przypadku ubiegania się o prawo jazdy po raz pierwszy) lub przed przystąpieniem do egzaminu (w przypadku kontrolnego sprawdzenia kwalifikacji lub likwidacji ograniczenia). Strona – po złożeniu wniosku o wydanie prawa jazdy – otrzymuje w terminie 2 dni roboczych pisemną informację o wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę wraz z jego unikalnym numerem, okazanie którego będzie koniecznym warunkiem do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu państwowego.

Po zdanym egzaminie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego przekazuje drogą elektroniczną informację do organu wydającego prawo jazdy, następnie zostanie zamówione prawo jazdy.

Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony w internecie, gdyż nie może on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, która dostarcza je do Wydziału Komunikacji i Transpoetu gdzie są wydawane zainteresowanym.

*FOTOGRAFIA

powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

– musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

– musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,

– bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

– naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna:
Art. 10 – 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.)

§ 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 r. Poz. 231 z późn. zm.)

§ 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

ODTklauzula-informacyjna1.odt (22,58KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego