Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym

Wydział:
Komunikacji i Transportu
Termin załatwienia:
Wydanie prawa jazdy w terminie do 30 dni, od dnia zdania egzaminu państwowego i uiszczeniu opłaty za wydanie prawa jazdy.
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Lewandowska
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin; pokój nr 14
Telefon kontaktowy:
542802432, wew. 314
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin; pokój nr 14
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy --wniosek należy złożyć przed przystąpieniem do egzaminu--
2. Załączniki:
- kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, pozycja frontalna*
- kserokopia posiadanego prawa jazdy;
- uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy;
- cudzoziemiec dołącza także kserokopię karty pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.
3. Do wglądu:
- oryginał prawa jazdy
- dowód osobisty (dotyczy obywateli polskich)
Opłaty:
100,50 zł, opłatę należy wnieść po zdaniu egzaminu państwowego.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w e Włocławku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Rypińskiego. Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej
Uwagi:
Zagraniczne prawo jazdy ważne jest w okresie 6 miesięcy od rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.

Wniosek o wydanie prawa jazdy należy złożyć w urzędzie przed przystąpieniem do egzaminu. Strona – po złożeniu wniosku o wydanie prawa jazdy – otrzymuje w terminie 2 dni roboczych pisemną informację o wygenerowaniu w systemie teleinformatycznym profilu kandydata na kierowcę wraz z jego unikalnym numerem, okazanie którego będzie koniecznym warunkiem do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu państwowego.

Po zdanym egzaminie wojewódzki ośrodek ruchu drogowego przekazuje drogą elektroniczną informację do organu wydającego prawo jazdy, następnie zostanie zamówione prawo jazdy.

Jeżeli prawo jazdy wydane za granicą nie jest określone w konwencjach o ruchu drogowym dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego.

Przed wydaniem prawa jazdy urząd jest zobowiązany wystąpić do zagranicznego organu, który wydał prawo jazdy o potwierdzenie danych i informacji w nim zawartych.

Wzór wniosku na wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami nie jest zamieszczony w internecie, gdyż nie może on być drukowany na zwykłym papierze. Oryginalne wnioski produkuje wyłącznie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, która dostarcza je do Wydziału Komunikacji i Transportu gdzie są wydawane zainteresowanym.

*FOTOGRAFIA


powinna być aktualna, wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

– musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry,

– musi obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz obejmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji f r o n t a l n e j,

– bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami,

– naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami – w takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.
Podstawa prawna:
Art. 10 – 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r. poz. 341 z późn. zm.);

§ 9 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016 r. Poz. 231 z późn. zm.)

§ 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r., poz. 83).

ODTklauzula-informacyjna4.odt (22,58KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego