Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Wydział:
Środowiska
Termin załatwienia:
30 dni - wydanie decyzji, 7 dni - wydanie zaświadczenia
Osoba kontaktowa:
Teresa Mucha, Tomasz Sajnóg
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 110
Telefon kontaktowy:
542803654
Miejsce odbioru:
j/w
Wymagane dokumenty:
Dowód własności jednostki pływającej - dowodem własności jest w szczególności jeden z następujących dokumentów: faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, umowa darowizny, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności, w przypadku jednostek budowanych systemem gospodarczym – pisemne oświadczenie budowniczego. W przypadku jednostek pływających wybudowanych przed dniem 1 sierpnia 2020 r. dowodem własności może być również oświadczenie właściciela. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Dokument potwierdzający informacje:
o właścicielu i współwłaścicielach oraz armatorze jednostki pływającej jest:
dokument tożsamości,
odpis, wyciąg albo zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego właściwego rejestru albo inny dokument wystawiony przez uprawniony organ stwierdzający:
pełną nazwę podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
NIP albo odpowiedni identyfikator,
siedzibę oraz
imiona i nazwiska osób uprawionych do działania w imieniu podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu zamieszkania właściciela, współwłaściciela lub armatora,
oświadczenie właściciela lub współwłaściciela - w odniesieniu do adresu do doręczeń właściciela, współwłaściciela lub armatora;
o rejestracji jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą jest:
zaświadczenie o wykreśleniu z rejestru polskiego lub zagranicznego, jeżeli jednostka pływająca była wcześniej w nim zarejestrowana,
dokument potwierdzający rejestrację czasową;
o numerze identyfikacyjnym albo indywidualnym numerze identyfikacyjnym (INI) jednostki pływającej jest:
czytelne zdjęcie tabliczki znamionowej z numerem identyfikacyjnym oraz deklaracja zgodności CE, w której wskazano ten numer,
dokument rejestracyjny;
o rodzaju napędu jednostki pływającej, a w przypadku napędu mechanicznego, także o jego mocy jest:
deklaracja zgodności CE,
jeden z dokumentów:
karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
dokument wydany przez:
uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 680) albo
podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m,
instrukcja lub karta gwarancyjna producenta lub inny dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
oświadczenie właściciela - w przypadku jednostek pływających bez napędu mechanicznego lub których moc napędu mechanicznego nie przekracza 20 kW;


o marce i modelu lub typie jednostki pływającej jest:
deklaracja zgodności CE,
dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
dokumentacja projektowa,
oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
o podstawowych wymiarach i parametrach jednostki pływającej jest:
w odniesieniu do liczby kadłubów oraz długości, szerokości, maksymalnego zanurzenia:
deklaracja zgodności CE,
świadectwo pomiarowe,
certyfikat pomiarowy,
jeden z dokumentów:
karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
dokument wydany przez:
uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 680) albo
podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m,
dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
oświadczenie właściciela lub współwłaściciela w przypadku jednostek pływających, których długość nie przekracza 14 m,
w odniesieniu do kategorii projektowej, jeżeli została nadana - deklaracja zgodności CE;
o materiale głównym, z którego zbudowany jest kadłub jednostki pływającej, jest:
deklaracja zgodności CE,
jeden z dokumentów:
karta bezpieczeństwa jednostki, jeżeli była wydana;
dokument wydany przez:
uznaną organizację w rozumieniu art. 5 pkt 17 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz.U. z 2020 r. poz. 680) albo
podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do wykonywania przeglądów technicznych jachtów morskich o długości do 15 m,
dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
o roku budowy i producencie jednostki pływającej jest:
deklaracja zgodności CE,
dokument wydany przez producenta lub budowniczego,
oświadczenie właściciela lub współwłaściciela;
o sygnale rozpoznawczym (Call Sign) i morskim radiowym numerze identyfikacyjnym MMSI jednostki pływającej jest pozwolenie radiowe.
W przypadku, gdy do wniosku nie załączono powyższej dokumentacji, do wniosku mogą być dołączone oświadczenia właściciela lub współwłaściciela:
o braku deklaracji zgodności CE, jeżeli jej wydanie nie było wymagane przepisami prawa, upłynęło 10 lat od momentu wydania deklaracji zgodności CE przez producenta albo właściciel nie posiada deklaracji zgodności CE, a uzyskanie duplikatu dokumentu nie jest możliwe;
o braku dokumentacji, jeżeli dla jednostki pływającej nie została wydana deklaracja zgodności CE ani inna dokumentacja wydana przez upoważniony podmiot umożliwiająca określenie danych o maksymalnej dopuszczalnej liczbie osób na pokładzie jednostki pływającej, dopuszczalnej sile wiatru lub znaczącej wysokości fali;
o niezarejestrowaniu jednostki pływającej w innym rejestrze w kraju lub za granicą;
o nienadaniu jednostce pływającej indywidualnego numeru identyfikacyjnego (INI);
o braku ważnego pozwolenia radiowego dla jednostki pływającej.
Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub potwierdzonym przez właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego jednostka pływająca została sprowadzona. Przepisu nie stosuje się do składania deklaracji zgodności CE.
Do wniosku należy również dołączyć:
Dowód wniesienia opłaty za rozpatrzenie wniosku o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego.
Dokument zawierający zgodę właściciela jednostki pływającej na uprawianie żeglugi przez armatora.
Deklaracje zgodności CE jednostki pływającej oraz silnika – jeżeli były wydane.
Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwiania spraw związanych z rejestracją jednostki pływającej, składany
w przypadku załatwiania tych czynności przez pełnomocnika (osobę upoważnioną).
Dowód wniesienia opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
W przypadku, gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba fizyczna wymagany jest dokument tożsamości: dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu).

W przypadku, gdy właścicielem jednostki pływającej jest osoba prawna wymagany jest aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Sprawy związane z rejestracją jednostki pływającej w imieniu osoby prawnej mogą załatwić wyłącznie osoby do tego upoważnione.
Opłaty:
za rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego - 80 zł, za wydanie odpisu z rejestru - 15 zł,
Tryb odwoławczy:
Od decyzji organu rejestrującego przysługuje odwołanie do Ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej
Uwagi:
Obowiązkowi rejestracji podlega:

jacht (jacht rekreacyjny oraz jacht komercyjny, w tym skuter wodny, jednostka pływająca używana do celów mieszkalnych (houseboat) oraz drewniana replika statku historycznego) oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW;
jednostka pływająca używana do połowów rybackich,
jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- o ile nie posiada innej niż polska przynależności.
Obowiązkowi rejestracji nie podlega:

jednostka pływająca przeznaczona wyłącznie do regat i zawodów sportowych, posiadająca klasę regatową i ważny certyfikat wydany przez polski związek sportowy albo podmiot właściwy dla państwa bandery jachtu oraz regatowa łódź wiosłowa;
jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni;
deska surfingowa, deska z żaglem lub inna podobna jednostka pływająca.
Jednostka pływająca o długości do 24 m, która nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela

Wpisy do rejestrów oraz dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w przypadku:

wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2000 r. – przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych do dnia 1 stycznia 2006 r. – przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
wpisów do rejestrów dokonanych oraz dokumentów wydanych po dniu 1 stycznia 2006 r. – przez okres 30 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat związanych z rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powierzenia prowadzenia rejestru jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m i administrowania nim.

ZIPformularze.zip (18,38MB)

 

Wniosek w postaci papierowej

  1. Wniosek o rejestrację składa się w postaci papierowej do organu rejestrującego osobiście albo przez przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika. Wniosek powinien być wypełniony i podpisany czytelnym podpisem. Do wniosku należy dołączyć oryginalne dokumenty potwierdzające zawarte w nim informacje oraz dowód wniesienia opłaty. Opłatę należy wnieść na konto Starostwa Powiatowego w Rypinie nr 50 1020 1462 0000 7802 0306 5422 lub w kasie urzędu.
  2. Po zweryfikowaniu kompletności wniosku o rejestrację organ rejestrujący wydaje (w terminie do 7 dni) zaświadczenie o złożeniu wniosku o rejestrację, którym właściciel jednostki pływającej może się posługiwać do czasu wydania dokumentu rejestracyjnego albo doręczenia decyzji o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru. Organ rejestrujący sporządza cyfrowe odwzorowania wniosku oraz załączników, a następnie zwraca wnioskodawcy dokumentację papierową.
  3. Organ rejestrujący wpisuje jednostkę pływającą do rejestru albo wydaje decyzję
    o odmowie wpisania jednostki pływającej do rejestru w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia kompletnego wniosku o rejestrację.
  4. Organ rejestrujący w przypadku wpisania jednostki pływającej do rejestru wydaje dokument rejestracyjny, który wnioskodawca odbiera osobiście.

Wniosek o rejestrację jednostki pływającej można również złożyć w wersji elektronicznej za pomocą dedykowanej Elektronicznej Skrzynki Podawczej, dostępnej pod adresem: https://interesant.reja24.gov.pl

Wniosek w postaci elektronicznej

  1. W przypadku, gdy wnioskodawca składa wniosek o rejestrację w postaci elektronicznej, a posiada wymagane załączniki w oryginale wyłącznie w postaci papierowej, dokumenty te mogą być dołączone do wniosku w postaci odwzorowania cyfrowego, a ich oryginały należy okazać organowi rejestrującemu przed odbiorem dokumentu rejestracyjnego.
  2. Wniosek o rejestrację składany w postaci elektronicznej jest opatrzony podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo podpisem osobistym wnioskodawcy.

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego