Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

Wydział:
Budownictwa
Termin załatwienia:
zgłoszenia należy dokonać przed wykonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.
Osoba kontaktowa:
Joanna Kacprzycka
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie ul. Warszawska 38 biuro nr 106, 105
Telefon kontaktowy:
54 280 39 18
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie ul. Warszawska 38 biuro nr 106
Wymagane dokumenty:
opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
inwentaryzację stanu istniejącego,
zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.
Opłaty:
Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika – 17 zł. Opłaty skarbowe można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Rypinie lub na rachunek bankowy Urzędu ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty : Urząd Miejski w Rypinie: Bank Gospodarki Żywnościowej O/Rypin 73 2030 0045 1110 0000 0253 9900
Tryb odwoławczy:
Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie, co do wykonania robót budowlanych określonych w zgłoszeniu. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Starosty Rypińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się w pok. 106 lub 107 tut. Urzędu lub można wysłać pocztą. Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.
Uwagi:
Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
1. wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
2. narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3. może spowodować niedopuszczalne:
a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
b) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
c) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r (art.30 i 31) Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z pozn.zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U.2018r. poz. 2096 ze zm.)
Inne przepisy szczególne i akty wykonawcze uwzględniające rodzaj inwestycji i jej lokalizację

DOCXB32 2.docx (34,27KB)
RTFzgłoszenie-zmiany-sposobu-użytkowania.rtf (151,04KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego