Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PB – 2 zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych

Wydział:
Budownictwa
Termin załatwienia:
w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia
Osoba kontaktowa:
Ewa Smykowska, Joanna Kacprzycka, Magdalena Meller
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowo w Rypinie ul. Warszawska 38 biuro nr 106, 105, 107
Telefon kontaktowy:
54 280 39 18
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowo w Rypinie ul. Warszawska 38 biuro nr 106
Wymagane dokumenty:
Opis, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia a także, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami, do zgłoszenia budowy należy dołączyć plan sytuacyjny sporządzony na kopii mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w zgłoszeniu budowy: instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 przeznaczonych od zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, przyłączy do budynków: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, w przypadku kolizji zbiornika na gaz propan butan przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, uzgodniony z rzeczoznawca do spaw zabezpieczeń przeciwpożarowych, wraz z opisami technicznymi instalacji wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, uzgodnienie bezkolizyjności projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego. W zgłoszeniu budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonanym przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, uprawnienia budowlane projektanta, określające specjalność i ewentualną specjalizację techniczno- budowlaną oraz zakres prac projektowych lub robót budowlanych objętych danym uprawnieniem, (stanowiące podstawę do wykonania samodzielnych funkcji technicznych) (art. 12 ust. 7) zgodnie z odrębnymi przepisami wpis projektanta na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę (art. 12 ust.7), oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ust. 4),
upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora. W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną, odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
Opłaty:
Budownictwo mieszkaniowe jest zwolnione od opłat. W przypadku wydania zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia - 17zł
Tryb odwoławczy:
W razie wniesienia przez organ sprzeciwu do wnioskowanego zgłoszenia, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji w terminie 14 dni od daty jej doręczenia do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Uwagi:
Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością winno być załącznikiem do wniosku (nie wpinać do projektu) Dokumentacja winna być ponumerowana i trwale złączona. W przypadku nierozpoczęcia wykonania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia ( art. 30 ust.5b Prawo budowlane)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r (art.30 i 31) Prawo Budowlane (Tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1186) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U.2018, poz. 2096 ze zm.) Inne przepisy szczególne i akty wykonawcze uwzględniające rodzaj inwestycji i jej lokalizację

DOCXB4.docx (31,80KB)
PDFOświadczenie-o-posiadanym-prawie-PB5 1.pdf (190,82KB)
RTFzgłoszenie-budowy-lub-robót-budowlanych.rtf (137,88KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego