Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych

Wydział:
Budownictwa
Termin załatwienia:
Brak odpowiedzi w terminie 21 dni, oznacza tzw. milczącą zgodę na wykonanie określonych w zgłoszeniu robót budowlanych.
Osoba kontaktowa:
Joanna Kacprzycka, Ewa Smykowska
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie Wydział Budownictwo pok. nr 106, 105 ul. Warszawska 38 87-500 Rypin
Telefon kontaktowy:
tel. (0 54) 280 39 18
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie Wydział Budownictwa pok. nr 106 ul. Warszawska 38 87-500 Rypin
Wymagane dokumenty:
Pozwolenia nie wymaga rozbiórka (art.31ust.1):
a. budynków i budowli- nie wpisanych do rejestru zabytków oraz nie objętych ochroną konserwatorską- o wysokości poniżej 8m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości,
b. obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają jako zabytki;

Załączniki:

Zgoda właściciela obiektu na rozbiórkę
Opis, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia a także, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
do zgłoszenia rozbiórki należy dołączyć mapę zasadniczą z oznaczeniem obiektu lub terenu objętego zgłoszeniem,
upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora
W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną, odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego- oryginał lub urzędowo poświadczony odpis.
Opłaty:
Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej. Dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika – 17 zł. Opłaty skarbowe można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Rypinie lub na rachunek bankowy Urzędu ze stosownym zapiskiem o celu wniesionej wpłaty : Urząd Miejski w Rypinie: Bank Gospodarki Żywnościowej O/Rypin 73 2030 0045 1110 0000 0253 9900
Tryb odwoławczy:
Dotyczy wyłącznie decyzji o sprzeciwie, co do wykonania robót budowlanych określonych w zgłoszeniu. Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, za pośrednictwem Starosty Rypińskiego, w terminie do 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie składa się w pok. 106 lub 107 tut. Urzędu lub można wysłać pocztą. Termin do wniesienia odwołania będzie zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem pismo zawierające odwołanie zostanie nadane w polskim urzędzie pocztowym.
Uwagi:
-
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z póź. zm.) – art. 31 oraz odpowiednio art. 30 ust. 5.
Zakres prowadzonych spraw nie obejmuje takich, dla których zgodnie z art. 82 ust. 3 Prawa budowlanego Wojewoda jest organem administracji architektoniczno – budowlanej pierwszej instancji.

DOCXB32 1.docx (34,27KB)
RTFzgłoszenie-rozbiórki.rtf (131,43KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego