Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie dziennika budowy

Wydział:
Budownictwa
Termin załatwienia:
organ wydaje dziennik budowy w terminie 3 dni od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna
Osoba kontaktowa:
Magdalena Meller Joanna Kacprzycka
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie ul. Warszawska 38 biuro nr 107
Telefon kontaktowy:
54 280 39 18
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie ul. Warszawska 38 biuro nr 107
Wymagane dokumenty:
• Wniosek o wydanie i zarejestrowanie dziennika budowy oraz sprzedaż tablicy informacyjnej
• Dowód zapłaty za dziennik budowy i/lub tablicę informacyjną,
• kserokopię decyzji o pozwoleniu na budowę/rozbiórkę lub oryginał do wglądu(z klauzulą ostateczności),
• upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora,
• do wglądu - dziennik budowy – dotyczy wydania kolejnego tomu
Opłaty:
Opłaty skarbowe określa ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późniejszymi zmianami). Dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej oraz tryb jej zwrotu reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)
Tryb odwoławczy:
-
Uwagi:
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu.
Dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na budowę. Dla obiektów liniowych lub sieciowych dziennik budowy prowadzi się odrębnie dla każdego wydzielonego odcinka robót.
W razie konieczności wprowadzenia poprawek do dokonanych już wpisów, należy niewłaściwy tekst skreślić w sposób umożliwiający jego odczytanie i wprowadzić właściwa treść, z uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreślenia i poprawki są dokonywane w formie wpisu do dziennika budowy.
Podstawa prawna:
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1827 z późn. zm.);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953),

DOCXWniosek-o-wydanie-dziennika-budowy2.docx (15,98KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego