Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PB -1 wniosek o pozwolenie na budowę

Wydział:
Budownictwa
Termin załatwienia:
do 65 dni od dnia złożenia wniosku
Osoba kontaktowa:
Ewa Smykowska, Joanna Kacprzycka Katarzyna Rybacka - Potyra
Miejsce załatwienia:
Starostwo Powiatowe w Rypinie ul. Warszawska 38 biuro nr 106, 105, 107
Telefon kontaktowy:
54 280 39 18
Miejsce odbioru:
Starostwo Powiatowe w Rypinie ul. Warszawska 38 biuro nr 106, 107
Wymagane dokumenty:
Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany w postaci:
a) papierowej - w 3 egzemplarzach albo
b) elektronicznej
- wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów;
2)oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
3a) pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, jeżeli są one wymagane;
4) w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:
a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
5)w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:
a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
b)uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
6)umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym planem rewitalizacji;
7)w przypadku instalacji radiokomunikacyjnych - oświadczenie projektanta, posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomunikacyjna nie spełnia warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
8)oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń;
9) w przypadku zamierzenia budowlanego, poprzedzonego decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa - załącznik graficzny określający przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, o ile dołączenie tego załącznika było wymagane przez przepisy obowiązujące w dniu złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w szczególności mapę, o której mowa w art. 74 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Opłaty:
Przy składaniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę należy dokonać opłaty skarbowej. Opłaty zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej pobierane są w zależności od rodzaju obiektu budowlanego. Za pozwolenie na budowę nowego: 1) budynku mieszkalnego – nie podlegają opłacie skarbowej, 2) budynek przeznaczony na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza - za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł - nie więcej niż – 539 zł, 3) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł, 4) innego budynku – 48 zł, 5) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł, 6) budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł, 7) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych, oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi, z zastrzeżeniem pkt.8) – 2143 zł, 8) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1km – 105 zł, 9) innych budowli – 155 zł, 10) urządzeń budowlanych zwjązanych z obiektem budowlanym – 91 zł. W przypadku wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku. Na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych 50% stawek określonych wyżej.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji o pozwoleniu na budowę przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego za pośrednictwem Starosty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (Art.129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeksu postępowania administracyjnego). Odwołanie składa się w Biurze podawczym na parterze Starostwa w Rypinie przy ul. Warszwskiej 38, lub w Wydziale Budownictwa
Uwagi:
Projekt winien zawierać ponumerowane strony,

Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością winno być załącznikiem do wniosku (nie wpinać do projektu),

Opłaty (zakup dziennika budowy) można uiścić w kasie Starostwa
lub na rachunek bankowy Starostwa:
Bank Gospodarki Żywnościowej SA
nr 54 2030 0045 1110 0000 0186 7450

(pozostałe opłaty skarbowe) rachunek bankowy
Urzędu Miejskiego w Rypinie:
Bank Gospodarki Żywnościowej O/Rypin
73 2030 0045 1110 0000 0253 9900
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r (art.32 i 33) Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1333 ze zm.);
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 735)
Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.)

PDFOświadczenie-o-posiadanym-prawie-PB5.pdf (190,82KB)
PDFpozwolenie-na-budowę.pdf (209,84KB)
RTFwniosek-o-pozwolenie-na-budowę.rtf (173,61KB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego