Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Procedury załatwiania spraw BIP Archiwalny

 Procedury załatwiania spraw BIP Archiwalny

PEŁNOMOCNICTWO

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

zgłoszenie nabycia pojazdu

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (budynki mieszkalne do 70m2)

Budownictwa

Szczegóły

PB-5 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Budownictwa

Szczegóły

PB – 2a zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Budownictwa

Szczegóły

Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Spraw Społecznych i Gospodarczych

Szczegóły

Dokonanie zmian w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Spraw Społecznych i Gospodarczych

Szczegóły

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Spraw Społecznych i Gospodarczych

Szczegóły

Dokonanie zmian w ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Spraw Społecznych i Gospodarczych

Szczegóły

Dokonanie zmian w ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Spraw Społecznych i Gospodarczych

Szczegóły

 

Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Spraw Społecznych i Gospodarczych

Szczegóły

Wydanie aktualnego wypisu/zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Spraw Społecznych i Gospodarczych

Szczegóły

Wpis do ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Spraw Społecznych i Gospodarczych

Szczegóły

Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

Spraw Społecznych i Gospodarczych

Szczegóły

zgłoszenie budowy z projektem

Budownictwa

Szczegóły

Informacja na podstawie art. 27b ust.1 ustawy prawo łowieckie

Wydział Środowiska

Szczegóły

Zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego

Budownictwa

Szczegóły

Wniosek o zawieszenie postępowania

Budownictwa

Szczegóły

Wniosek o podjęcie postępowania

Budownictwa

Szczegóły

Wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny                                                         

Organizacyjny

Szczegóły

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawie objęcia działki UPUP lub wydania decyzji na podstawie ISL

Środowiska

Szczegóły

Zaświadczenie o samodzielności lokalu mieszkalnego lub lokalu o przeznaczeniu innym niż mieszkalne.

Budownictwa

Szczegóły

Prawo jazdy – wtórnik

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Prawo jazdy po egzaminie – wydawane po raz pierwszy; po kontrolnym sprawdzeniu kwalifikacji; w celu likwidacji ograniczenia do kierowania pojazdami z automatyczną skrzynią biegów.

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Prawo jazdy – obowiązkowa wymiana

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Prawo jazdy – wydanie zaświadczenia

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Wymiana wydanego za granicą prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w konwencjach.

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Międzynarodowe prawo jazdy – wydanie

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Prawo jazdy – rozszerzenie uprawnień

Komunikacji i                     Transportu

Szczegóły

Wymiana prawa jazdy z tytułu dokonania wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji zawodowej

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Pojazd – montaż instalacji LPG, do nauki jazdy „L”, montaż haka, wpis „VAT”, wpis „TAXI”

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Dodatkowa tablica rejestracyjna

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Wtórnik dowodu rejestracyjnego, wtórnik tablic rejestracyjnych

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Wymiana dowodu rejestracyjnego – zmiana adresu / nazwiska

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Wyrejestrowanie pojazdu – kradzież

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Wyrejestrowanie pojazdu – złomowanie

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Wymiana dowodu rejestracyjnego – brak miejsca na wpis badań technicznych                                              

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Zgłoszenie zbycia pojazdu                                   

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Zarejestrowanie samochodu sprowadzonego

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Rejestracja nowego samochodu

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Przerejestrowanie używanego pojazdu

Komunikacji i Transportu

Szczegóły

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku

Organizacyjny

Szczegóły

Koncesja na wydobywanie kopaliny

Środowiska

Szczegóły

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych, których wykonanie nie wymaga uzyskania koncesji

Środowiska

Szczegóły

Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

Środowiska

Szczegóły

Zgłoszenie projektu robót geologicznych, wykonywanych w celu wykorzystania ciepła z Ziemi

Środowiska

Szczegóły

Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji

Środowiska

Szczegóły

Pozwolenie zintegrowane                                                                                                                                 

Środowiska

Szczegóły

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Środowiska

Szczegóły

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko

Środowiska

Szczegóły

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Środowiska

Szczegóły

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Środowiska

Szczegóły

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Środowiska

Szczegóły

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Środowiska

Szczegóły

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania pojazdów wycofywanych z eksploatacji

Środowiska

Szczegóły

Udostępnianie informacji o środowisku

Środowiska

Szczegóły

Zezwolenie na usunięcie drzew.

Środowiska   

Szczegóły

Zezwolenie na pozyskanie drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu.       

       Środowiska        

Szczegóły

Zmiana lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny

Środowiska

Szczegóły

Wydanie karty wędkarskiej, karty łowiectwa podwodnego

Środowiska

Szczegóły

Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m

Środowiska

Szczegóły

Wpis do rejestru zwierząt chronionych

Środowiska

Szczegóły

Zezwolenie na odłowienie lub odstrzał redukcyjny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę łowną

Środowiska

Szczegóły

Zezwolenie na chwytanie i przetrzymywanie zwierzyny w szczególnych przypadkach, poza polowaniami i odłowami organizowanymi przez Polski Związek Łowiecki

Środowiska

Szczegóły

Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Środowiska

Szczegóły

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rypińskiego

Geodezji, Kartografii i Katastru

Szczegóły

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Geodezji, Kartografii i Katastru

Szczegóły

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych

Geodezji,   Kartografii                       i Katastru

Szczegóły

Zgłoszenie prac kartograficznych   

Geodezji, Kartografii i Katastru

Szczegóły

Uwierzytelnienie dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych

Geodezji, Kartografii i Katastru

Szczegóły

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Geodezji, Kartografii i Katastru

Szczegóły

Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków

Geodezji, Kartografii i Katastru

Szczegóły

Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Geodezji, Kartografii i Katastru

Szczegóły

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego do celów emerytalno-rentowych

Geodezji, Kartografii i Katastru

Szczegóły

Wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Geodezji, Kartografii i Katastru

Szczegóły

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Geodezji, Kartografii i Katastru

Szczegóły

Zgłoszenie prac geodezyjnych

Geodezji, Kartografii i Katastru

Szczegóły

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania

Budownictwa

Szczegóły

 

PB – 2 zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych                                                     

Budownictwa                      

Szczegóły

Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych

Budownictwa

Szczegóły

Wydanie dziennika budowy

Budownictwa

Szczegóły

Pozwolenie na rozbiórkę

Budownictwa

Szczegóły

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Budownictwa

Szczegóły

PB -1 wniosek o pozwolenie na budowę

Budownictwa

Szczegóły

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego