Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Referent w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych (5/2024)

Status ogłoszenia o naborze:
Przed terminem składania dokumentów
Numer ogłoszenia:
5/2024
Nazwa jednostki zlecającej:
Starostwo Powiatowe w Rypinie
Wydział:
Spraw Społecznych i Gospodarczych
Miejsce pracy:
Starostwo Powiatowe w Rypinie
Stanowisko:
Referent
Wymiar etatu:
1
Ilość etatów:
1
Data ogłoszenia:
26-02-2024
Termin składania dokumentów:
08-03-2024
Sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie należy składać osobiście
w biurze podawczym (parter) Starostwa lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Rypinie,
ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko referent w
Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych konkurs nr 5/2024 – w terminie do dnia 8
marca 2024 roku. W przypadku ofert wysyłanych pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Rypinie. W przypadku osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Rypinie. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Miejsce składania dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Rypinie
Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne:
a) wykształcenie wyższe lub średnie, preferowane z zakresu administracji lub ekonomii;
b) w przypadku wykształcenia średniego min. 1 rok stażu pracy;
c) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) nieposzlakowana opinia;
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy;
Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe:
a) doświadczenie zawodowe – udokumentowany, co najmniej 3-letni staż pracy w urzędach administracji publicznej, preferowany na podobnym stanowisku;
b) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, przepisów wykonawczych do ww. ustaw oraz regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Rypinie;
c) umiejętność konfiguracji komputera, urządzeń biurowych w tym urządzeń sieciowych;
d) znajomość obsługi programów biurowych – edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, aplikacji do rejestracji i obiegu dokumentów oraz programów z zakresu grafiki komputerowej,
e) znajomość obsługi stron internetowych;
f) dyspozycyjność;
g) zdolność analitycznego myślenia i umiejętność pracy w zespole;
h) komunikatywność, samodzielność;
i) pozytywne podejście do klienta, umiejętność opanowania w sytuacjach konfliktowych.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy:
a) współpraca z informatykiem w zakresie konfiguracji komputerów, urządzeń biurowych w tym urządzeń sieciowych;
b) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem starostwa w materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych, składanie zamówień, reklamacji oraz obsługą serwisową urządzeń biurowych;
c) tworzenie grafik komputerowych do publikacji i materiałów promocyjnych;
d) zamieszczanie materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
internetowej starostwa;
e) obsługa techniczna sesji Rady Powiatu, posiedzeń Zarządu Powiatu,
konferencji, szkoleń i spotkań organizowanych w starostwie;
f) obsługa elektronicznej skrzynki podawczej;
g) sporządzanie raportów i zestawień;
h) współpraca z wydziałami Starostwa w zakresie obiegu korespondencji.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy:
-
Lista wybranych kandydatów:
Norman Górecki
Uzasadnienie wyboru:
Pan Norman Górecki spełnia wymagania formalne stawiane na stanowisku Referenta w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych Starostwa Powiatowego w Rypinie. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się znajomością zadań przypisanych stanowisku referenta w konkursie nr 5/2024, co pozwoli na podjęcie pracy na proponowanym stanowisku.

PDFWyniki naboru 5_2024.pdf (381,95KB)
PDFskan.pdf (1,18MB)
ODTKlauzula Informacyjna _ AKTUALNA.odt (8,55KB)
DOCKwestionariusz_kandydata_.doc (20,00KB)
PDFReferent.pdf (116,09KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego