Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia wodnoprawnego

  • Wydział Środowiska i Nieruchomości
  • Termin załatwienia 30 dni
  • Osoba kontaktowa Tomasz Sajnóg
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 120
  • Telefon kontaktowy 542803654
  • Miejsce odbioru j/w
  • Wymagane dokumenty -zgłoszenie powinno spełniać wymagania określone w art. 123a, pkt. 3 - ustawy prawo wodne
   Do zgłoszenia należy dołączyć:
   1) kopię aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania;
   2) odpowiednie szkice lub rysunki;
   3) oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów;
   4) zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego.
  • Opłaty brak
  • Tryb odwoławczy w przypadku sprzeciwu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
  • Uwagi
   Zgłoszeniu podlega:
   1) wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej;
   2) postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe;
   3) przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi;
   4) przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne;
   5) wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli,
   6) odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych;
   7) roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie;
   8) wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.
  • Podstawa prawna

   – art. 123a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U z 2015 r. poz. 469  z późn.  zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian