Zatwierdzenie dokumentacji geologicznej

  • Wydział Środowiska i Nieruchomości
  • Termin załatwienia w ciągu miesiąca w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy
  • Osoba kontaktowa Tomasy Sajnóg
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38, pokój nr 120
  • Telefon kontaktowy 542803654
  • Miejsce odbioru j/w
  • Wymagane dokumenty - pisemny wniosek o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej,
   - 4 egzemplarze dokumentacji geologicznej w wersji papierowej i elektronicznej
  • Opłaty skarbowa 10 zł
  • Tryb odwoławczy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 dni od doręczenia decyzji
  • Uwagi

   Do starosty należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące:

   1) złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych;
   2) ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h;
   3) badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych;
   4) odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h;
   5) robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi;
   6) warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.
  • Podstawa prawna

   – art. 93 ust. 1-5, w związku z art. 88 ust 1 i ust 2 pkt 1-3, art. 161 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196 z późn. zm.),                                                                                                                                  – rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2014 r. poz. 596)                                                                                                                      – rozporządzenie Ministra Środowiska  z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny (Dz.U. NR 291, poz. 1712)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian