Zarządzenie nr 23/2020 Starosty Rypińskiego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu rekrutacji na staże uczestników projektu pt. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość II edycja” realizowanego przez Powiat Rypiński z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian