XVI Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z  2019 r. poz. 511, poz.  1815, poz. 1571)

zwołuję

XVI sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 7 lutego (piątek) 2020 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Sprawy organizacyjne:
  a) otwarcie obrad XVI sesji VI kadencji Rady Powiatu i stwierdzenie kworum,
  b) przyjęcie porządku obrad.
 2. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały:
  a) Uchwała w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu następujących szkół: Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Policealnej (projekt uchwały – druk nr 1),
  b) Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą Nadróż 1, 87-515 Rogowo (projekt uchwały – druk nr 2),
  c) Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej z siedzibą Nadróż 1,
  87-515 Rogowo (projekt uchwały – druk nr 3),|
  d) Uchwała w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodach: technik geodeta, technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, technik hotelarstwa z Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu do Zespołu Szkół Nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 4),
  e) Uchwała w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu (projekt uchwały – druk nr 5),
  f) Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego na rzecz Skarbu Państwa (projekt uchwały – druk nr 6),
 3. Zamknięcie obrad sesji.

Informacje

Rejestr zmian