XI SESJA RADY POWIATU W RYPINIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z  2019 r., poz. 511, poz. 1815)

zwołuję

XI sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 13 listopada (środa) 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad XI sesji VI kadencji Rady Powiatu.

2. Wręczenie stypendiów Jana Pawła II.

3. Sprawy organizacyjne:

a) stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie protokołu z IX i X sesji

c) przyjęcie porządku obrad XI sesji Rady Powiatu w Rypinie.

4. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych, o wynikach egzaminów zewnętrznych oraz o wynikach nadzoru pedagogicznego w szkołach Powiatu Rypińskiego w roku szkolnym 2018/2019.

5. Omówienie Planu Naprawczego dla SP ZOZ Rypin.

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rypinie w I półroczu 2019r.

7. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2020  wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg  na parkingu strzeżonym oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia  a następnie odstąpienia od jego usunięcia (projekt uchwały – druk nr 1),

b) Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 2),

c) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r. (projekt uchwały – druk nr 3),

d) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019 -2022 (projekt uchwały – druk nr 4),

e) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania realizowane przez Powiat Rypiński w roku 2019 (projekt uchwały – druk nr 5).

8. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach zarządu w okresie międzysesyjnym.

9. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

10. Zamknięcie obrad sesji.

Krzysztof Cegłowski

Przewodniczący Rady Powiatu w Rypinie

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SESJI RADY POWIATU w RYPINIE

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że zgodnie z  art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym obrady Sesji Rady Powiatu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Uczestnicząc w sesji Rady Powiatu wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Rypiński, mający swoją siedzibę przy ul. Warszawska 38 w Rypinie.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: nr tel. 542802432, email: ido[at]powiatrypinski[dot]pl

Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – tzw. RODO.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów powiatu zgodnie z art  8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatu oraz w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazów akt oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U.2018.217 t.j. z dnia 2018.01.25.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Informacje

Rejestr zmian