Wykaz wydanych decyzji dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Starosta Rypiński zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), informuje o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy.

Numer wpisu Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres zamieszkania lub siedziby inwestora Rodzaj zamierzenia inwestycyjnego Data złożenia wniosku o pozwoleniu na budowę Numer i data decyzji o pozwoleniu na budowę
1. Osoba prywatna ————— Budowa budynku inwentarskiego- chlewni bezściółkowej wraz z infrastrukturą  w miejscowości Linne, gmina Rypin 28.02.2017r. 124/2017 z dnia 10.04.2017

Informacje

Rejestr zmian