Wydział Środowiska

Tel. (054) 280 36 54
Fax. (054) 280 25 49
e-mail: srodowisko[at]powiatrypinski[dot]pl

Kierownictwo i pracownicy

Teresa Mucha biuro nr 110
Kierownik tel. wew. 110

Joanna Dombrowska biuro nr 103
Z-ca Kierownika tel. wew. 103

Tomasz Sajnóg pok. nr 121
Inspektor tel. wew. 121

Mirosław Murawski biuro nr 103
Inspektor tel. wew. 103


 Zadania i zakres działania

§ 31. Wydział Środowiska (OS)
Zajmuje się realizacją zadań w zakresie kompetencji Zarządu i Starosty związanych z gospodarką odpadami, ochroną środowiska, ochroną przyrody, gospodarką łowiecką i leśną, rybactwem śródlądowym oraz zadania gospodarki nieruchomościami Powiatu. Do podstawowych zadań wydziału należy:

1. W zakresie ustawy o rybactwie śródlądowym:
1) wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
2) rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
3) zezwalanie na przegradzanie wód sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi,
4) prowadzenie spraw związanych ze społeczną strażą rybacką oraz współpraca z użytkownikami wód do celów rybackich.

2. W zakresie ustawy o lasach w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia:
1) prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną,
2) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem na koszt nadleśnictw zabiegów zwalczających i ochronnych,
3) prowadzenie spraw związanych ze zmianą lasu na użytek rolny,
4) prowadzenie spraw związanych z zalesieniami gruntów w tym dokonywanie oceny udatności upraw leśnych, naliczanie oraz wstrzymywanie ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i prowadzenie upraw leśnych,
5) uznawanie lasu za ochronny lub pozbawianie go tego charakteru,
6) zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów,
7) nadzór i kontrola nad wykonaniem zatwierdzonych uproszczonych planów urządzania oraz inwentaryzacji stanu lasów, w tym kontrola zadań gospodarczych oraz obowiązków pielęgnacyjnych i ochronnych właścicieli lasów,
8) cechowanie drewna.

3. W zakresie ustawy – Prawo łowieckie oraz ustawy o ochronie zwierząt:
1) wyrażanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia oraz ochronę zwierzyny poprzez tworzenie warunków jej bezpiecznego bytowania,
2) wydawanie oraz cofanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
3) wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich oraz rozliczanie otrzymywanych czynszów dzierżawnych,
4) wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny,
5) opiniowanie zezwoleń na pozyskiwanie zwierząt wolnożyjących (dzikich) w celach preparowania ich zwłok

4. W zakresie ustawy o odpadach:
1) wydawanie zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie i transport odpadów,
2) stwierdzanie wygaśnięcia, cofnięcia zezwoleń na zbieranie, przetwarzanie, transport odpadów,
3) wstrzymywanie działalności posiadaczom odpadów naruszających przepisy ustawy o odpadach lub działającym w sposób powodujący zagrożenie dla zdrowia, życia ludzi i środowiska,
4) prowadzenie rejestru podmiotów, których działalność w zakresie zbierania nie wymaga uzyskania zezwolenia.

5. W zakresie ustawy – Prawo ochrony środowiska:
1) udzielanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
2) udzielanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
3) udzielanie pozwoleń zintegrowanych,
4) wygaszanie, cofanie i ograniczanie pozwoleń emisyjnych oraz przenoszenie praw i obowiązków, wynikających z pozwoleń emisyjnych dotyczących instalacji,
5) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga uzyskania pozwoleń,
6) przyjmowanie zgłoszeń instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne,
7) wydawanie decyzji zobowiązującej prowadzącego instalację do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego w przypadkach negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko,
8) nakładanie na prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji i przedkładania pomiarów,
9) wydawanie decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
10) podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek przywrócenia środowiska do stanu właściwego i usunięcia negatywnych skutków w środowisku dla podmiotu korzystającego ze środowiska,
11) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
12) prowadzenie kontroli i spraw związanych z przestrzeganiem i stosowaniem przepisów ochrony środowiska, nakładanie obowiązków usunięcia negatywnych skutków w środowisku, wynikających z zadań należących do właściwości starosty,
13) rozpatrywanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie środowiska na obszarze Powiatu oraz składanie wniosków do odpowiednich służb związanych z ochroną środowiska.
14) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie wyznaczania obszarów cichych w aglomeracji lub obszarów cichych poza aglomeracją, uwzględniając ochronę przed hałasem;
15) przygotowywanie projektów uchwał dotyczących ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących lub płynących;
16) przygotowywanie opinii projektów wojewódzkich i gminnych Planów Ochrony Środowiska;
17) przygotowywanie projektu Planu Ochrony Środowiska dla Powiatu Rypińskiego;
18) prowadzenie rejestru zawierającego informację na temat terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;

6. W zakresie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o transporcie kolejowym:
1) popularyzacja ochrony przyrody w społeczeństwie oraz sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody,
2) rejestracja i prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
3) udzielanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, kontrola nasadzeń drzew i krzewów, naliczanie opłat i kar za usunięte drzewa i krzewy w stosunku do nieruchomości będących własnością gmin,
4) wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne na wniosek zarządcy oraz ustalanie odszkodowania, w przypadku braku umowy stron.

7. W zakresie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
1) udostępnianie informacji o środowisku,
2) prowadzenie ewidencji, rejestrów i wykazu danych o dokumentach,
3) prowadzenie spraw z udziałem społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w przypadku konieczności oceny oddziaływania na środowisko na podstawie ww. ustawy, związanych z wydawaniem zezwoleń, pozwoleń i koncesji, wynikających z innych przepisów szczegółowych, w przypadkach, gdy organem ochrony środowiska jest Starosta.

8. W zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
Opiniowanie projektów planów oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako właściwego organu ochrony środowiska w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

9. W zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
Zobowiązywanie właścicieli gruntów do zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją, ruchami masowymi ziemi oraz nakładanie na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,

10. W zakresie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych:
Wydawanie zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

11. W zakresie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze:
1) Udzielanie koncesji geologicznych na wydobycie kopalin pospolitych.
2) Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji geologicznych – prowadzenie powiatowego archiwum geologicznego.
3) Zatwierdzanie projektów robót geologicznych, dokumentacji geologicznych złóż kopalin, dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji inżyniersko – geologicznych oraz projektów robót geologicznych, które nie wymagają koncesji.
4) Kontrola i nadzór nad prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych oraz prowadzenie nadzoru i kontroli nad robotami geologicznymi.
5) Sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie wykonywania przez przedsiębiorców uprawnień z tytułu koncesji.
6) Wydawanie decyzji na rekultywacje terenów poeksploatacyjnych, w tym ustalanie kierunku, sposobu i terminu przeprowadzania rekultywacji gruntu oraz uznawanie rekultywacji za zakończoną.
7) Prowadzenie kontroli wykonywania obowiązku rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych.

12. W zakresie ustawy – Prawo wodne:
1) Ustalanie linii brzegowej wód.
2) Ustalenie wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz urządzeń melioracji szczegółowych.
3) Ustanawianie strefy ochronnej ujęć wód podziemnych, obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej.
4) Ustalanie obowiązku utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych przez właścicieli tych urządzeń.
5) Prowadzenie spraw związanych z pozwoleniami wodnoprawnymi.
6) Określanie wysokości i rodzaju świadczeń ponoszonych przez osoby, które nie będąc członkami spółek wodnych odnoszą korzyści z urządzeń spółki lub przyczyniają się do zanieczyszczania wody.
7) Prowadzenie spraw związanych z nadzorem i kontrolą spółek wodnych.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>