Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tel. (054) 280 36 54
Fax. (054) 280 25 49
e-mail: srodowisko[at]powiatrypinski[dot]pl

Kierownictwo i pracownicy

mgr Teresa Mucha biuro nr 121
z-ca Kierownika tel. wew. 121

Tomasz Sajnóg biuro nr 120
Inspektor tel. wew. 120

mgr inż. Mirosław Murawski biuro nr 120
Podinspektor tel. wew. 120

mgr inż. Joanna Dombrowska biuro nr 110
Inspektor tel. wew. 110


 Zadania i zakres działania

Zadania wspólne wydziałów

Do wspólnych zadań wydziałów należy:
1. Prowadzenie działalności przypisanej przepisami prawa do właściwości Starosty.
2. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady, posiedzenia Zarządu oraz potrzeb Starosty.
3. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady i Zarządu.
4. Współpraca z Wydziałem Edukacji, Promocji i Rozwoju w zakresie zadań związanych z rozwojem powiatu oraz pozyskiwaniem i wdrażaniem funduszy unijnych na terenie powiatu.
5. Współdziałanie ze Skarbnikiem powiatu w zakresie opracowywania projektu budżetu.
6. Rozpatrywanie i załatwianie w porozumieniu z pracownikiem d/s obsługi Rady interpelacji i wniosków radnych.
7. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyj­nym w administracji.
8. Usprawnianie organizacji, metod i form pracy wydziałów oraz podejmowanie działań na rzecz usprawnienia pracy Starostwa.
9. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w zakresie ustalonym przez Starostę.
10. Prowadzenie kontroli i instruktażu w jednostkach organizacyjnych powiatu.
11. Współpraca z komisjami Rady w zakresie swoich zadań.
12. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych.
13. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych.
14. Współdziałanie w zakresie realizacji akcji kurierskiej.

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( ROL )

I. W zakresie rolnictwa

1. Prowadzenie spraw związanych z dopuszczeniem reproduktora do rozrodu naturalnego na czas określony.
2. Prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na utworzenie ogrodu zoologicznego.
3. Współdziałanie z samorządem rolniczym (izbą rolniczą) i instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa.
4. Współpraca z ośrodkami doradztwa rolniczego, gminami, izbą rolniczą w promowaniu i rozwoju agroturystyki oraz przetwórstwa rolno – spożywczego.
5. Prace informacyjno-szkoleniowe dotyczące przystosowania naszego rolnictwa do wymagań Unii Europejskiej.
6. Promowanie gospodarstw ekologicznych na terenach nieskażonych i turystycznych.
7. Sprawowanie nadzoru nad niektórymi środkami żywienia zwierząt.
8. Prowadzenie spraw związanych z rekultywacją na cele rolnicze gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych przy wykorzy­staniu środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Kujawsko – Pomor­skiego.

II. W zakresie gospodarki leśnej

1. Sprawowanie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa i w przy­padkach nie wywiązywania się przez właścicieli lasów z obowiązków wynikających z ustawy lub z planów urządzenia lasów, wydawanie decyzji nakazujących wypełnianie tych obowiązków.
2. Zarządzanie wykonania na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów.
3. Wydawanie na wniosek właściciela lasu, decyzji w sprawie przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane py­łami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi.
4. Wydawanie decyzji na zmianę lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowią­cych własności Skarbu Państwa.
5. Przyznawanie dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.
6. Cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Pań­stwa.
7. Składanie do Wojewody wniosków o uznanie lasu za ochronny.
8. Ustalanie zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów.
9. Zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatry­wanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu.
10. Kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stano­wiących własności Skarbu Państwa.
11. Wydawanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu.
12. Przekazywanie w zarząd nadleśnictwu gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warun­kach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego terenu.
13. Wnioskowanie o przekazanie na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej.

III. W zakresie prawa łowieckiego

1. Wydawanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia , chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny.
2. Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców.
3. Wydzierżawianie polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowiec­kiego.
4. Wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagro­żenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.

IV. W zakresie postępowania z odpadami

1. Wydawanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż niebezpieczne w ilości powyżej jednego tysiąca ton z wyłączeniem odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz określanie dodatkowych obowiązków dotyczących postępowania z odpadami niebezpiecznymi, podyktowane koniecznością ochrony życia lub zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska.
2. Wydawanie zezwoleń na usuwanie odpadów niebezpiecznych dla środowiska (transport, unieszkodliwianie, wykorzystanie) z wyłączeniem odpadów pochodzących z obiektów szczególnie szkodliwych dla środowiska oraz egzekwowanie przestrzegania ustaleń zawartych w wydanym zezwoleniu.
3. Wydawanie zezwoleń na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych terenach innych składowisk.
4. Określenie dodatkowych obowiązków związanych z postępowaniem z odpadami niebezpiecznymi, jeżeli tego wymagają względy życia i zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska.

V. W zakresie wynikającym z ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska

1. Nakładanie na jednostkę organizacyjną obowiązku prowadzenia pomiarów stężeń substancji w powietrzu w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających.
2. Ustalenie rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska z włączeniem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska.
3. Wykonywanie odrębnych obowiązków wynikających z potrzeb ochrony powietrza.
4. Przechowywanie danych o rodzajach i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza w publicznie prowadzonym rejestrze.
5. Opiniowanie wniosków wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wstrzymanie działalności powodującej naruszenie warunków decyzji ustalającej wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających lub niewykonywanie dodatkowych obowiązków wynikających z ochrony atmosfery.
6. Opiniowanie wspólnego wniosku wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i wojewódzkiego inspektora sanitarnego w zakresie określania alarmowych poziomów stężeń ograniczającego emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
7. Wydawanie decyzji dla jednostek organizacyjnych w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.
8. Zobowiązanie do przedstawienia oceny oddziaływania inwestycji lub obiektu budowlanego albo zespołu obiektów na środowisko w stosunku do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska.
9. Ustalenie dla jednostek organizacyjnych i osób fizycznych obowiązków usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego. W razie braku możliwości wykonania tego obowiązku ustala się wysokość kwoty pieniężnej na rzecz Narodowego Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
10. Opiniowanie wniosku wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w podejmowaniu przez niego decyzji nakazującej wstrzymania działalność pogarszającej stan środowiska.
11. Podawanie do publicznej wiadomości zatwierdzonego przez Radę Powiatu zestawienia przychodów i wydatków powiatowego funduszu ochrony środowiska.
12. Udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
13. Występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska.
14. Występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w przypadkach podejrzenia o naruszenie przepisów o ochronie środowiska.

VI. W zakresie ochrony przyrody

1. Popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie.
2. Opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego.
3. Prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
4. Opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew.
5. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania jej zasobów.
5. Nadawanie osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody.

VII. W zakresie rybactwa śródlądowego

1. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego.
2. Przygotowywanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowo­wymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej nie zaliczanej do śródlądo­wych wód żeglownych.
3. Wyrażanie zgody na ustawianie sieciowych rybackich narzędzi połowowych na wodach śródlądowych żeglownych na szlaku żeglownym lub bezpośrednim jego sąsiedztwie.
4. Występowanie do rady powiatu z wnioskiem o powołanie Społecznej Straży Rybackiej i przygotowywanie dokumentów potwierdzających członkostwo w tej straży.
5. Rejestracja sprzętu pływającego, służącego do połowu ryb.

VIII. W zakresie prawa geologicznego i górniczego

1. Wydawanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 10 000 m3.
2. Zatwierdzanie projektów prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji.
3. Nakazywanie dodatkowych prac pomiarowych podmiotom wykonującym prace geologiczne.
4. Nadzór i kontrola nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu kopalin pospolitych.
5. Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych.
6. Wyrażanie zgody na przeniesienie przez przedsiębiorcę przysługujących mu praw do informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych.
7. Uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego.
8. Zatwierdzanie planu ruchu zakładu górniczego.
9. Nakazywanie przeprowadzenia pomiarów oraz sporządzenia albo uzupełnienia dokumentacji na koszt przedsiębiorcy w przypadku, gdy przedsiębiorca nie prowadzi uaktualnionej dokumentacji mierniczo – geologicznej.
10. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad służbą mierniczo-geologiczną w zakresie pomiarów wykonywanych na potrzeby zakładu.
11. Nakazywanie stosowania obowiązujących przepisów przy likwidacji zakładu górniczego.
12. Zezwolenie na zajęcie nieruchomości na czas niezbędny do usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa w związku z ruchem zakładu górniczego.
13. Sprawowanie nadzoru i kontroli, w zakresie właściwości, nad ruchem zakładu górniczego wydobywającego kopaliny pospolite.
14. Ustalanie przyczyn zagrożenia oraz nadzór nad akcją zapobiegawczą lub ratowniczą w razie grożącego niebezpieczeństwa lub zaistnienia wypadku w zakładzie górniczym.
15. Badanie prawidłowości stosowanych przez przedsiębiorcę rozwiązań technicznych związanych z ruchem zakładu górniczego.

IX. W zakresie gospodarki wodnej

1. Ustalanie linii brzegowej dla wód żeglownych i pozostałych oraz rozstrzyganie sporów o rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi z gruntami przyległymi do tych wód.
2. Przyznawanie odszkodowania dla właścicieli gruntów za zajęcia tych gruntów przez wody stanowiące własność Państwa oraz za szkody związane ze zmianą zagospodarowania gruntów w wyniku ustanowienia strefy lub obszaru ochronnego.
3. Opiniowanie projektów warunków korzystania z wód dorzecza.
4. Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych na szczególne korzystanie z wód oraz rozstrzyganie sporów powstałych w związku z wydawaniem tych pozwoleń.
5. Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych na wykonywanie urządzeń wodnych, które nie służą do szczególnego korzystania z wód.
6. Zarządzanie powszechnego korzystania z wód, dla których nie obowiązuje to korzystanie z mocy ustawy i ustalanie odszkodowania dla ponoszącego straty w związku z tym zarządzeniem.
7. Orzekanie o ograniczeniu prawa własności nieruchomości za odszkodowaniem lub wykupie nieruchomości związanych z wydawaniem pozwoleń wodno-prawnych na szczególne korzysta nie z wód.
8. Wydawanie czasowych ograniczeń w korzystaniu z wód.
9. Ustalanie miejsca wydobywania żwiru, piasku i innych materiałów w ramach powszechnego korzystania z wód.
10. Wydawanie decyzji o wykonaniu przez państwowe jednostki organizacyjne koniecznych robót i urządzeń, wykonanie których spowoduje trwałe polepszenie stosunków wodnych na gruncie.
11. Organizowanie, kierowanie i koordynowanie akcjami zwalczającymi klęski żywiołowe oraz nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych w przypadku niewystarczają­cych środków będących w dyspozycji Starosty dla zwalczania tych klęsk.
12. Prowadzenie akcji prewencyjnej na terenach zagrożonych powodzią.
13. Nakazywanie przywrócenia do stanu poprzedniego w przypadku stwierdzenia czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią.
14. Wyznaczanie nie obwałowanych terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
15. Zwalnianie od zakazów obowiązujących na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
16. Orzekanie o wysokości partycypacji w kosztach utrzymania wód lub urządzeń wodnych, przez podmioty które poprzez wprowadzanie ścieków przyczyniają się do wzrostu kosztów utrzymania tych wód i urządzeń.
17. Wydawanie, na wniosek zainteresowanych właścicieli nieruchomości i spółek wodnych, decyzji o wykonaniu na koszt Państwa – za zwrotem części kosztów – urządzeń melioracji wodnych szczegółowych lub w szczególnych przypadkach bez takich wniosków.
18. Prowadzenie spraw inwestycji melioracyjnych w zakresie wynikającym z przepisów szczegółowych.
19. Ustalanie wysokości opłat za wykonane na koszt Państwa urządzenia melioracji wodnych szczegółowych oraz przyjmowanie na własność Państwa odpowiedniej części tych gruntów zamiast opłaty melioracyjnej.
20. Przyznawanie odszkodowań poszkodowanym w związku z realizacją inwestycji melioracyjnych na koszt Państwa.
21. Nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych i ich związków.
22. Wydawanie decyzji w sprawach tworzenia i likwidacji spółek wodnych oraz wysokości świadczeń na rzecz spółki.
23. Ustanawianie strefy ochronnej źródeł oraz ujęć wody.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>