Wydział Promocji i Rozwoju

Tel. (054) 280 24 32
Fax. (054) 280 25 49
e-mail: epir[at]powiatrypinski[dot]pl

Kierownictwo i pracownicy

Monika Tomaszewska biuro nr 113
Kierownik tel. wew. 113
e-mail: m[dot]tomaszewska[at]powiatrypinski[dot]pl
Marzena Łukowska biuro nr 114
Podinspektor tel. wew. 114
e-mail: m.lukowska@powiatrypinski.pl
Milena Laskowska biuro nr 114
Pomoc administracyjna tel. wew. 114
e-mail: m.laskowska@powiatrypinski.pl

Zadania i zakres działania

§ 30. Wydział Promocji i Rozwoju (PiR)

Wydział Promocji i Rozwoju kreuje pozytywny wizerunek powiatu, prowadzi działalność promocyjno-informacyjną Powiatu, koordynuje prace związane z opracowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju powiatu, zajmuje się zadaniami w zakresie kultury oraz pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy zewnętrznych.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. W zakresie promocji powiatu:
1) koordynowanie działań informacyjno – promocyjnych z wykorzystaniem dostępnych narzędzi, w oparciu o źródła własne oraz dostępne zasoby społeczne, gospodarcze, kulturalne, sportowe i turystyczne powiatu rypińskiego,
2) współredagowanie Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie spraw należących do zakresu działania wydziału,
3) prowadzenie serwisu internetowego Starostwa Powiatowego,
4) przygotowywanie i zamieszczanie bieżących informacji w serwisie internetowym Starostwa Powiatowego,
5) organizowanie prac redakcyjnych związanych z wydawaniem „Gazety Powiatu Rypińskiego”,
6) przygotowywanie i opracowywanie informacji dla mediów lokalnych i regionalnych,
7) wykonywanie zadań rzecznika prasowego Starostwa,
8) współpraca z samorządami gmin, organizacjami pozarządowymi i jednostkami organizacyjnymi w zakresie wspólnych inicjatyw informacyjnych i promocyjnych,
9) opracowywanie materiałów informacyjnych i promocyjnych oraz nadzór nad przygotowaniem publikacji do druku,
10) promocja powiatu poprzez udział w imprezach promocyjnych np. targi, wystawy, konferencje itp.
11) kompletowanie dokumentacji fotograficznej powiatu oraz prowadzenie kroniki,
12) opracowywanie i wydawanie cyklicznych periodyków informacyjnych i promocyjnych.
2. W zakresie kultury:
1) wykonywanie spraw związanych z prowadzeniem, zakładaniem powiatowych instytucji kultury oraz organizowaniem działalności kulturalnej.
2) podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, sprawowanie mecenatu nad amatorskim ruchem artystycznym.
3) załatwianie spraw związanych z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej.
4) ustalanie rocznego harmonogramu imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, określanie ich założeń programowo-artystycznych oraz nadzorowanie ich organizacji.
5) opracowywanie propozycji w zakresie finansowania bieżącej działalności remontowej instytucji kultury oraz kontrolowanie wykorzystania wydatkowania na te cele środków budżetowych.
6) przyjmowanie od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne informacji o ujawnieniu przedmiotu, który posiada cechy zabytku.
7) zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym.
8) wydawanie decyzji o zabezpieczeniu dobra kultury w formie ustanowienia tymczasowego zajęcia.
9) współdziałanie w zakresie organizacji świąt i innych uroczystości, imprez artystycznych i rozrywkowych.
10) podejmowanie wspólnie z organizatorem imprezy i innymi jednostkami organizacyjnymi skoordynowanych przedsięwzięć zabezpieczenia imprezy masowej,
11) przygotowanie dla Rady Powiatu projektu zakazu przeprowadzania imprez masowych na terenie powiatu lub jego części albo w obiektach lub na terenach, w przypadku negatywnej oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w związku z przeprowadzoną imprezą masową,
12) umieszczanie na zabytkach nieruchomych odpowiednich znaków i napisów.
13) wnioskowanie o przejęcie na własność Państwa zabytku nieruchomego w trybie przepisów o wywłaszczeniu nieruchomości.
14) prowadzenie spraw związanych z przekazaniem innemu użytkownikowi zabytku, stanowiącego własność samorządu powiatowego, w przypadku gdy dotychczasowy użytkownik wykorzystywał go w sposób nie odpowiadający jego wartości zabytkowej.
15) prowadzenie spraw związanych z powierzaniem przez Zarząd Powiatu opieki społecznym opiekunom zabytków, którymi mogą być osoby fizyczne lub prawne, jak również zespoły osób zorganizowane w instytucje, stowarzyszenia lub szkołom wykazującym zainteresowanie dla wybranego przez siebie zabytku lub grupy zabytków.

3. W zakresie rozwoju:
1) opracowywanie materiałów w zakresie kompleksowego programowania i ustalania strategii rozwoju Powiatu,
2) współpraca z samorządami gminnymi i koordynacja działań przy opracowywaniu i realizacji lokalnych i regionalnych programów rozwoju,
3) koordynowanie działań jednostek organizacyjnych i wydziałów Starostwa związanych z realizacją strategii rozwoju Powiatu oraz okresowe analizowanie uzyskanych efektów,
4) monitorowanie strategii rozwoju Powiatu, przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zawartych w programach operacyjnych,
5) organizowanie konsultacji społecznych w przypadku zmiany istotnych uwarunkowań zewnętrznych lub wewnętrznych mających znaczenie dla oceny aktualności strategii rozwoju Powiatu,
6) współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w zakresie realizacji strategii rozwoju Powiatu i innymi instytucjami rozwoju regionalnego,
7) podejmowanie działań informacyjnych i promocyjnych mających na celu rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu,
8) organizacja prac związanych z udziałem Powiatu Rypińskiego w Toruńskim Funduszu Poręczeń Kredytowych,
9) współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi w zakresie informacji i promocji możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych i wdrażania nowych instrumentów finansowych w zakresie mikro, małej i średniej przedsiębiorczości.

4. W zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych:
1) organizowanie procesu formułowania i sporządzania wniosków w ramach programów finansowanych ze środków funduszy europejskich.
2) monitorowanie informacji o planowanych projektach związanych z wykorzystaniem środków pomocowych i przekazywanie danych na ten temat do komórek organizacyjnych Starostwa i jednostek organizacyjnych.
3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami w zakresie inicjowania i wspierania działań na rzecz pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
4) współpraca z podmiotami zajmującymi się tematyką ponadregionalną i europejską, dysponującymi funduszami pomocowymi.
5) organizowanie lub współorganizowanie szkoleń, konferencji i seminariów dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
6) przygotowywanie projektów, które mogą być realizowane ze środków zewnętrznych i pomoc komórkom organizacyjnym Starostwa w tym zakresie.
7) współpraca z samorządami gminnymi w zakresie wypracowania wspólnych przedsięwzięć realizowanych ze środków zewnętrznych.
8) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakresie realizacji PO RPO 2014-2020.
9) monitorowanie, wykonywanie zestawień, zbiorczych informacji i statystyk w zakresie realizacji projektów z dofinansowaniem z funduszy zewnętrznych.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>