Wydział Finansowy

Tel. (054) 280 24 32, 33
Fax. (054) 280 25 49
e-mail:  finanse[at]powiatrypinski[dot]pl

Kierownictwo i pracownicy

Joanna Fabiszewska biuro nr 214
Skarbnik powiatu tel wew. 214

Magdalena Chruściel biuro nr 215
Główny księgowy tel. wew. 215

Aneta Szymańska
Pomoc administracyjna tel. wew. 304

Lidia Drozdowska biuro nr 216
Podinspektor tel. wew. 216

Ewa Kosobudzka biuro nr 215
Podinspektor  tel. wew. 215

Daria Szymańska
Pomoc administracyjna tel. wew. 216

Kamila Mańkowska
Pomoc administracyjna tel. wew. 216


Zadania i zakres działania

§ 26. Wydział Finansowy (Fn)

Pracą Wydziału kieruje Skarbnik Powiatu przy pomocy Głównego Księgowego Starostwa.
Do podstawowych zadań Wydziału należy:
1. Prowadzenie rachunkowości budżetu Powiatu i Starostwa zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
2. Opracowywanie materiałów związanych z przygotowaniem projektu budżetu Powiatu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. Opracowywanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu dotyczących w szczególności: budżetu, finansów, trybu udzielania i rozliczania dotacji.
4. Dokonywanie analiz wykonania budżetu Powiatu.
5. Sporządzanie informacji opisowych oraz sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.
6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
7. Wnioskowanie do Starosty o przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa oraz jej rozliczenie.
8. Współdziałanie z bankiem wykonującym obsługę bankową budżetu Powiatu oraz z innym bankami miedzy innymi w zakresie lokowania wolnych środków, obsługi kredytów.
9. Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego.
10. Planowanie i realizacji wydatków osobowych Starostwa.
11. Sporządzanie informacji podatkowych (PIT).
12. Wystawianie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń.
13. Zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego pracowników Starostwa i osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia.
14. Naliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz sporządzanie w tym zakresie deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz ZUS-u.
15. Sporządzanie list diet radnych, ekwiwalentów za zalesienia gruntów.
16. Fakturowanie sprzedaży i wystawianie not księgowych.
17. Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług, rozliczanie podatku VAT i sporządzanie deklaracji.
18. Sporządzanie przelewów oraz terminowe regulowanie wszelkich zobowiązań Starostwa i Powiatu.
19. Zasilanie jednostek organizacyjnych Powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży w środki na wydatki i ich rozliczanie z przekazanych środków.
20. Przyjmowanie, sprawdzanie bilansów od jednostek organizacyjnych Powiatu, powiatowych służb, inspekcji i straży, sporządzanie zbiorczych bilansów oraz bilansu z wykonania budżetu.
21. Rozliczanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań powierzonych oraz w zakresie dofinansowania zadań własnych Powiatu jak również dotacji otrzymanych od innych podmiotów.
22. Rozliczanie dotacji udzielonych z budżetu Powiatu innym podmiotom.
23. Współpraca z pozostałymi Wydziałami w zakresie windykacji należności budżetowych Powiatu, Starostwa i Skarbu Państwa.
24. Prowadzenie kasy Starostwa.
25. Współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową i innymi organami kontrolnymi.
26. Podejmowanie i prowadzenie spraw związanych z ujawnionymi okolicznościami wskazującymi na naruszenie w starostwie, jednostkach organizacyjnych powiatu i innych jednostkach utworzonych przez powiat dyscypliny finansów publicznych, w tym przygotowywanie projektów zawiadomień właściwego rzecznika dyscypliny o takich okolicznościach.
27. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką mieniem powiatu, w tym nad opracowywaniem projektów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących trybu i sposobu gospodarowania składnikami majątku wchodzącego w skład mienia powiatu, przygotowywaniem i przeprowadzaniem inwentaryzacji majątku powiatu oraz procesem jego ubezpieczenia.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>