VIII SESJA RADY POWIATU W RYPINIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511)

zapraszam

na VIII sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 24 czerwca (poniedziałek) 2019 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Uroczyste odsłonięcie ściany pamiątkowej w budynku Starostwa Powiatowego w Rypinie.

2. Sprawy organizacyjne:

a) otwarcie obrad VIII sesji VI kadencji Rady Powiatu i stwierdzenie kworum,

b) przyjęcie porządku obrad.

3. Debata w sprawie raportu o stanie Powiatu Rypińskiego.

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu w Rypinie (projekt uchwały – druk nr 1)

5. Przedstawienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2018 rok.

6. Przedstawienie sprawozdania Starosty Rypińskiego z działalności Zarządu Powiatu za rok 2018.

7. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłużonym przez Zarząd Powiatu w Rypinie sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2018.

8. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej złożonego do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Rypinie za rok 2018.

9. Przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rypinie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu powiatu za rok 2018.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Rypińskiego za 2018 rok (projekt uchwały – druk nr 2).

11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Rypińskiego za 2018 rok (projekt uchwały – druk nr 3).

12. Przedstawienie sprawozdania finansowego SPZOZ z siedzibą w Rypinie za 2018 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Rypinie za 2018 rok (projekt uchwały – druk nr 4).

14. Podjęcie uchwał:

a) Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu rypińskiego (projekt uchwały – druk nr 5),

b) Uchwała zmieniająca w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński (projekt uchwały – druk nr 6),

c) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r. (projekt uchwały – druk nr 7),

d) Uchwała o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019-2022 (projekt uchwały – druk nr 8),

e) Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Rypińskiego (projekt uchwały – druk nr 9),

f) Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Rypińskiego (projekt uchwały – druk nr 10),

g) Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Rypińskiego (projekt uchwały – druk nr 11).

15. Przedstawienie informacji przekazanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

16. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

17. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

18. Zamknięcie obrad sesji.

Krzysztof Cegłowski

Przewodniczący Rady Powiatu

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SESJI RADY POWIATU w RYPINIE

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że zgodnie z  art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym obrady Sesji Rady Powiatu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Uczestnicząc w sesji Rady Powiatu wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Rypiński, mający swoją siedzibę przy ul. Warszawska 38 w Rypinie.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: nr tel. 542802432, email: ido[at]powiatrypinski[dot]pl

Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – tzw. RODO.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów powiatu zgodnie z art  8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatu oraz w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazów akt oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U.2018.217 t.j. z dnia 2018.01.25.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Informacje

Rejestr zmian