VII SESJA RADY POWIATU W RYPINIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511)

zapraszam

na VII sesję Rady Powiatu w Rypinie, która odbędzie się w dniu 4 czerwca (wtorek) 2019 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad VII sesji VI kadencji Rady Powiatu i stwierdzenie kworum.

2. Część uroczysta obrad:

a)wręczenie nominacji na stanowisko Dyrektora ZS nr 5 Panu Jarosławowi Tomkowskiemu,

b) uhonorowanie Pani Jolanty Tyburskiej – Kierownika Biura Powiatowego ODR w Rypinie za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju rolnictwa w Powiecie Rypińskim,

c) przekazanie biletów lotniczych do Chin na kurs językowy dla uczniów, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w nauce.

3. Sprawy organizacyjne:

a) przyjęcie porządku obrad,

b) przyjęcie protokołów z IV, V i VI sesji Rady Powiatu w Rypinie.

4. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Rypińskiego z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2018.

5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Rypinie za rok 2018.

6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie za rok 2018.

7. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 r.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał:

a) w sprawie stypendium przyznawanego studentom medycyny kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim (projekt uchwały – druk nr 1),

b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Rypińskiego na 2019 r. (projekt uchwały – druk nr 2),

c) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rypińskiego na lata 2019 -2022 (projekt uchwały – druk nr 3).

9. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Rypinie o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.

10. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje.

11. Zamknięcie obrad sesji.

Krzysztof Cegłowski

Przewodniczący Rady Powiatu

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW SESJI RADY POWIATU w RYPINIE

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że zgodnie z  art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatu obrady Sesji Rady Powiatu są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Uczestnicząc w sesji Rady Powiatu wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Rypiński, mający swoją siedzibę przy ul. Warszawska 38 w Rypinie.

Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: nr tel. 542802432, email: ido[at]powiatrypinski[dot]pl

Podstawą prawną przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w myśl art. 6 ust. 1 lit. c – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – tzw. RODO.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów powiatu zgodnie z art  8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatu oraz w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazów akt oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach Dz.U.2018.217 t.j. z dnia 2018.01.25.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.

Informacje

Rejestr zmian