Ustalenie linii brzegu

  • Wydział Środowiska i Nieruchomości
  • Termin załatwienia w ciągu miesiąca w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy
  • Osoba kontaktowa Tomasz Sajnóg
  • Miejsce załatwienia Starostwo Powiatowe w Rypinie, ul Warszawska 38, pokój nr 120
  • Telefon kontaktowy 542803654
  • Miejsce odbioru j/w
  • Wymagane dokumenty Podstawę ustalenia linii brzegu stanowi dostarczony przez wnioskodawcę projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych zawierający:
   1) opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedziby i adresu, przyjęty sposób ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenie stanu prawnego nieruchomości objętych projektem z oznaczeniem właścicieli wraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu oraz stan stosunków wodnych na gruntach przylegających do projektowanej linii brzegu;
   2) mapę inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych lub zaktualizowaną kopię mapy zasadniczej, w skali, w jakiej jest sporządzony projekt regulacji wód śródlądowych, lub w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 albo 1:5000, z wykazaniem:
   a) punktów stałych osnowy poziomej nawiązanych do sieci państwowej,
   b) granicy stałego porostu traw,
   c) krawędzi brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp,
   d) proponowanej linii brzegu.
  • Opłaty skarbowa 10 zł
  • Tryb odwoławczy do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku lub w Warszawie za pośrednictwem Starosty Rypińskiego w terminie 14 od doręczenia decyzji
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna

   – art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Informacje

Rejestr zmian