Uchwała Nr XXXIV/219/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rypińskiego do projektu pod nazwą „Szkoła jutra” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja Działanie RPKP.10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałanie RPKP.10.02.02 Kształcenie ogólne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian