Uchwała Nr XXXII/209/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w szkołach dla których organem prowadzącym jest Powiat Rypiński

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian