Uchwała Nr XXXII/201/2018 Rady Powiatu w Rypinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Rypińskiego do realizacji projektu pt. „Dobry zawód – Lepsza przyszłość” z Osi priorytetowej 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałania 10.02.03 Kształcenie zawodowe, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian