Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817), Zarząd Powiatu w Rypinie na XXV sesji Rady Powiatu w Rypinie w dniu 31 maja 2017 r. przedłożył Radzie Powiatu w Rypinie sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Rypińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.

Sprawozdanie w załączeniu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian