Referent w Wydziale Finansowym

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:5/2020
  • Nazwa jednostki zlecającej:Starostwo Powiatowe w Rypinie
  • Wydział:Wydział Finansowy
  • Miejsce pracyStarostwo Powiatowe w Rypinie
  • StanowiskoReferent
  • Wymiar etatucały etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-06-05
  • Termin składania dokumentów2020-06-15
  • Sposób składania dokumentówPocztą lub osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego, ul. Warszawska 38, pok. 211
  • Miejsce składania dokumentówSekretariat Starostwa Powiatowego, ul. Warszawska 38, pok. 211
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędnea) wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomii, rachunkowości,
   b) min. 3 letni staż pracy (preferowany staż pracy w organach administracji),
   c) kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
   d) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   e) kandydat jest obywatelem Polski, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
   f)wiedza specjalistyczna: znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, instrukcji kancelaryjnej, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowea) obsługa komputera, znajomość programów: do obsługi poczty elektronicznej, pakietu MS OFFICE,
   b) prawo jazdy kat. B.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. Obsługa programu komputerowego „BUDŻET” (finansowo-księgowego) w zakresie bieżącego i prawidłowego prowadzenia księgowości Starostwa Powiatowego oraz organu poprzez księgowanie dowodów księgowych zgodnie z klasyfikacją budżetową i obowiązującym zakładowym planem kont.
   2. Obsługa finansowo - księgowa projektów realizowanych przez Powiat, finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z ustawodawstwem polskim i wymogami unijnymi.
   3. Wprowadzenie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu oraz budżetów podległych jednostek organizacyjnych – wynikających z uchwał Rady i Zarządu Powiatu w programie „BUDŻET”.
   4. Dokonywanie wstępnej kontroli operacji gospodarczych i finansowych, zgodności z planem, kompletności i rzetelności dokumentów.
   5. Rozliczanie dotacji celowych w ewidencji księgowej wydatków w porozumieniu z właściwymi pracownikami merytorycznymi i jednostkami organizacyjnymi Powiatu.
   6. Rozliczanie finansowe organizacji pozarządowych, które w ramach ogłaszanych konkursów otrzymały dofinansowanie przez Powiat.
   7. Sporządzanie wszelkich wydruków komputerowych wynikających z ustawy o rachunkowości oraz przyjętych zasad w polityce rachunkowości w jednostce.
   8. Sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym oraz merytorycznym sprawozdań z wykonania budżetów powiatowych jednostek organizacyjnych.
   9. Prawidłowe i terminowe sporządzanie wszelkich sprawozdań finansowych z wykonania budżetu Powiatu.
   10. Dokonywanie przypisów dochodów należnych Starostwu Powiatowemu.
   11. Windykacja należności z tytułu dochodów budżetowych należnych Starostwu Powiatowemu:
   - naliczanie odsetek,
   - bieżąca analiza ściągalności należności,
   - sporządzanie wykazów dłużników z tytułu należnych dochodów do Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomości w celu prowadzenia windykacji należności przez ten Wydział.
   10. Sporządzanie i wysyłanie kontrahentom potwierdzeń sald.
   11. Udział w opracowywaniu projektu uchwały budżetowej w programie BESTI@.
   12. Sporządzanie wydruków zmian w planach finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu w programie BESTI@.
   13. Współpraca z Głównym Księgowym w zakresie opracowywania półrocznej oraz rocznej informacji z wykonania budżetu.
   14. Sprawdzanie rachunków dotyczących wydatków pod względem formalno-rachunkowym.
   15. Bieżące regulowanie zobowiązań Starostwa Powiatowego wobec kontrahentów oraz przekazywanie środków finansowych z budżetu powiatu na konta poszczególnych jednostek organizacyjnych (pisanie przelewów).
   16. Udział w sporządzaniu bilansów jednostkowych oraz skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego.
   17. Obsługa księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
   18. Przygotowywanie dokumentacji i jej bieżące przekazywanie do archiwum zakładowego zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
   19. Zastępstwo Głównego Księgowego w razie jego nieobecności.
   20. Wykonywanie innych czynności nie wchodzących w zakres zadań, a przekazanych do wykonania przez Głównego Księgowego lub Skarbnika.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyj.w.
  • Lista wybranych kandydatówEwa Kosobudzka
  • Uzasadnienie wyboruKandydatka spełnia wymagania formalne do objęcia ww. stanowiska. Posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe i wykształcenie. W ocenie komisji daje wysoką rękojmie prawidłowej realizacji zadań przypisanych do stanowiska.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian