Petycje

Realizacja petycji:

Data złożenia petycji

Tytuł

Realizacja

08.06.2020 r.

w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

Petycja

Odpowiedź na petycję

Petycja skierowana na posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

19.08.2020 r.

w interesie publicznym w zakresie ustanowienia przepisów prawa miejscowego – wprowadzenie zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na jeziorze Szczutowskim i Urszulewskim oraz przywrócenie i utrzymanie pierwotnej retencji Jeziora Szczutowskiego i Urszulewskiego.

Petycja

Petycja w części przekazana wg właściwości

odpowiedź na petycję

Petycja skierowana na posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
Petycja w części przekazana według właściwości.
Petycja skierowana na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

22.12.2020 r.

w sprawie możliwości korzystania z jednostek motorowych na Jeziorze Urszulewskim

Petycja

Informacja w sprawie petycji

Petycja doręczona w dniu 22.12.2020r. w formie pisemnej z załączoną kserokopią listy osób wnoszących ją, odczytana przez Przewodniczącego Rady Powiatu w Rypinie na XXVII sesji Rady Powiatu w dniu 30.12.2020r. została pozostawiona bez rozpatrzenia z uwagi na brak adresu wnoszącego petycję. Informacja została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rypinie oraz przesłana w celu publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szczutowo i Gminy Skrwilno.
31.03.2021r.  w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na Jeziorze Kleszczyńskim.

Petycja

Odpowiedź na petycję

Petycja skierowana na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Informacje

Rejestr zmian