Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Rypinie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Rypinie z wykonania budżetu powiatu za rok 2016

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian