Ogłoszenie o naborze pracowników na stanowiska urzędnicze

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:Ogłoszenie o naborze
  • Wydział:Budownictwa i Geologii
  • Miejsce pracyStarostwo Powiatowe w Rypinie, ul. Warszawska 38
  • StanowiskoKierownik Wydziału Budownictwa i Geologii
  • Wymiar etatuPełny etat
  • Ilość etatówjeden
  • Data ogłoszenia2017-05-19
  • Termin składania dokumentów2017-05-30
  • Sposób składania dokumentówSekretariat Starostwa lub pocztą
  • Miejsce składania dokumentówSekretariat Starostwa Powiatowego, ul. Warszawska 38, 87 - 500 Rypin
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) wykształcenie wyższe,
   2) znajomość przepisów prawa z zakresu Kpa oraz ustawy Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami do ustawy,
   3) 10-letnie doświadczenie w administracji publicznej na stanowisku związanym z architekturą i budownictwem,
   4) umiejętność obsługi programów komputerowych w środowisku Windows i pakietu Office,
   5) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
   6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
   7) cechy osobowości: sumienność i staranność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, samodzielność myślenia i działań, predyspozycje do kierowania zespołem pracowników.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe 1) znajomość funkcjonowania i struktur samorządu terytorialnego,
   2) prawo jazdy kat. B,
   3) znajomość języka obcego.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy 1) Kierowanie Wydziałem Budownictwa i Geologii Starostwa Powiatowego w Rypinie.
   2) Prowadzenie spraw w szczególności związanych z:
   a) wydawaniem pozwoleń na budowę obiektów budowlanych,
   b) zgłoszeniem zamiaru budowy oraz wykonania robót budowlanych,
   c) rozbiórką obiektów budowlanych,
   d) przeniesieniem decyzji o pozwoleniu na budowę na inną osobę na skutek zmiany inwestora (władającego),
   e) zmianą decyzji o pozwoleniu na budowę na skutek zamiaru dokonania istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego,
   f) zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
   g) wydawaniem zaświadczeń o samodzielności lokali z ustawy o własności lokali,
   h) kontrola i nadzór nad prawidłowością sporządzania dokumentacji geologicznych oraz prowadzenie nadzoru i kontroli nad robotami geologicznymi,
   i) współdziałaniem z innymi instytucjami,
   j) współpracą i współdziałaniem z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego,
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyWspółpraca z Wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi powiatu.
  • Lista wybranych kandydatówEwa Smykowska - Rypin
  • Uzasadnienie wyboruKandydatka spełnia wymagania niezbędne zgodnie z ogłoszeniem oraz złożyła komplet wymaganych dokumentów.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian