Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej – konkurs 1/2017

Zarząd Powiatu w Rypinie ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowejdo opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego            i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) Zarząd Powiatu w Rypinie zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków Komisji Konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach Komisji Konkursowej.

3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić tylko 1 kandydata.

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Zadania Komisji Konkursowej:

Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w otwartym konkursie ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

IV. Wybór kandydatów do prac w Komisji Konkursowej:

Zarząd Powiatu w Rypinie może powołać 5 członków Komisji Konkursowej w składzie: 3 przedstawicieli Zarządu Powiatu w Rypinie lub osoby przez niego upoważnione oraz 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur. Zarząd Powiatu w Rypinie powołuje spośród członków Komisji Przewodniczącego i Sekretarza.

V. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia należy składać na formularzu znajdującym się w załączeniu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rypinie przy ul. Warszawskiej 38, 87-500 Rypin w sekretariacie (II piętro). Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia zgłoszenia do urzędu.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych  w otwartym konkursie ofert nr 1/2017 na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Powiatu Rypińskiego w 2017 roku w zakresie ratownictwa i ochrony ludności”

 Termin składania dokumentów – do 23.01.2017 roku do godziny 15.00.

Formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian