Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Uchwała 184/2016
  • Nazwa jednostki zlecającej:Zarząd Powiatu w Rypinie
  • Wydział:Zarząd Powiatu w Rypinie
  • Miejsce pracyZespoł Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
  • StanowiskoDyrektor
  • Wymiar etatuPełny etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-06-01
  • Termin składania dokumentów2016-06-15
  • Sposób składania dokumentówSekretariat Starostwa Powiatowego w Rypinie do godz. 15.00
  • Miejsce składania dokumentówSekretariat Starostwa Powiatowego w Rypinie, ul. Warszawska 38, pok. 211
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.).
   2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
   1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu, Nadróż 1, 87-515 Rogowo
   2) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
   3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
    stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
    stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
    stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.;
   4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.3;
   5) oryginałów lub poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
   6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
   7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
   8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 168);
   10) oryginał lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
   11) oryginał lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
   12) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 191 ze zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 572 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
   13) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
   14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
   3. Informujemy, iż na żądanie komisji, kandydaci zobowiązani są do przedstawienia oryginałów dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4, 5, 10, 11 niniejszego ogłoszenia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowebrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyKierowanie szkołą - jak w załączniku.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyKierowanie szkołą - jak w załączniku.
  • Lista wybranych kandydatówKomisja nie wyłoniła kandydata - konkurs nierozstrzygnięty.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian