Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:Uchwała nr 263/2017
  • Nazwa jednostki zlecającej:Zarząd Powiatu w Rypinie
  • Wydział:Zarząd Powiatu w Rypinie
  • Miejsce pracyZespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu
  • StanowiskoDyrektor
  • Wymiar etatuPełny etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2017-03-09
  • Termin składania dokumentów2017-03-24
  • Sposób składania dokumentówSekretariat Starostwa Powiatowego w Rypinie do godz. 12.00
  • Miejsce składania dokumentówSekretariat Starostwa Powiatowego w Rypinie, ul. Warszawska 38, pok. 211
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędneI. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 ze zm.), to jest osoba, która :
   1. jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, posiadającym kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w placówce w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe oraz spełniającym łącznie następujące wymagania:
   1) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
   w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
   2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
   3) uzyskała:
   a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
   b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
   c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
   - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora;
   4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
   5) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
   6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   7) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
   8) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.).

   2. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
   2) ukończyła studia magisterskie;
   3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
   4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
   5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
   6) spełnia wymagania określone w pkt 1 ppkt 1, 4, 6 i 8 ogłoszenia.
   3. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881), spełniający wymagania określone w ogłoszeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowebrak
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyKierowanie szkołą - jak w załączniku.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyKierowanie szkołą - jak w załączniku.
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian