Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Rypinie

  • Status ogłoszenia o naborze:Rozstrzygnięte
  • Numer ogłoszenia:Uchwała 167/2016
  • Nazwa jednostki zlecającej:Zarząd Powiatu w Rypinie
  • Wydział:Zarząd Powiatu w Rypinie
  • Miejsce pracyDom Dziecka w Rypinie
  • StanowiskoDyrektor
  • Wymiar etatuPełny etat
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2016-03-22
  • Termin składania dokumentów2016-04-07
  • Sposób składania dokumentówSekretariat Starostwa Powiatowego w Rypinie do godz. 12.00
  • Miejsce składania dokumentówSekretariat Starostwa Powiatowego w Rypinie, ul. Warszawska 38, pok. 210
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku:
   1) pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo - wychowawczą, albo
   2) na dowolnym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.
   2. Posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną.
   3. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona.
   4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
   5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
   6. Jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji.
   Jak w załączniku do ogłoszenia.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. Znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego oraz samorządu terytorialnego.
   2. Znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
   3. Uzyskanie pozytywnej oceny przedstawionej koncepcji funkcjonowania Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Rypinie.
   4. Umiejętność korzystania z zasobów internetu.
   5. Samodzielność w podejmowaniu decyzji.
   6. Umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.
   7. Komunikatywność i kreatywność.
   Jak w załączniku do ogłoszenia.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowyKierowanie placówką opiekuńczo-wychowawczą-jak w załączniku.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowyKierowanie placówką opiekuńczo-wychowawczą-jak w załączniku.
  • Lista wybranych kandydatów1. Joanna Śmigielska - Rypin
  • Uzasadnienie wyboruWyłoniona kandydatka spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze, legitymuje się wykształceniem wyższym w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba sumienna, odpowiedzialna, kreatywna, z łatwością nawiązująca kontakty interpersonalne z wizją rozwoju jednostki. Posiada doświadczenie w pracy związanej z opieką społeczną, wiedzę i umiejętności zapewniające realizację zagadnień na stanowisku kierowniczym w jednostce opiekuńczo-wychowawczej.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian